Sådan matches plejefamilier og barn

For at sikre den bedst mulige matchproces mellem det anbragt barn/unge og plejefamilien, har vi samlet denne opgave i Matchfunktionen. I Matchfunktionen er omdrejningspunktet mentalisering og tilknytning for at sikre barnet (og plejefamilien) det mest optimale match, og derved at minimere risikoen for sammenbrud i anbringelsen. Vi ved fra forskningen, at jo bedre mentaliseringsevne hos de primære omsorgspersoner, jo større sandsynlighed er der for tryg tilknytning. 

Matchprocessen forløber i fire forskellige trin:

Trin 1

Første møde

Foregår mellem jer, som ønsker at blive plejefamilie, og matchkonsulenten

Gensidig forventningsafstemning

Trin 2

Matchinterview

Foregår mellem jer, som ønsker at blive plejefamilie, matchkonsulenten og familieplejekonsulenten

Match mellem plejefamilien og det konkrete plejebarn

Trin 3

Matchbesøg

Foregår mellem jer, som ønsker at blive plejefamilie, matchkonsulenten, familieplejekonsulenten og børne- og ungerådgiver.

Præsentation af det konkrete plejebarn og samarbejdet

Trin 4

Gensidigt match mellem barn og kommende plejefamilie

Ved gensidigt ja tak til opgaven vil det blive planlagt hvordan og hvornår barnet flytter ind hos familien.

Læs mere om de fire trin

Matchkonsulent kommer på besøg hos jer, som ønsker at blive plejefamilie, hvor forventninger til samarbejdet italesættes og tydeliggøres. Indholdet for det første besøg er blandt andet:

Præsentation af det tætte samarbejde 

Familie- og Handicapafdelingen, Hjørring Kommune, ønsker et tæt samarbejde mellem plejefamilie, børne- og ungerådgiver og familieplejekonsulent. Der er tale om et ligeværdigt samarbejde, men hvor rollerne er forskellige, og hvor vi deraf har forskellige opgaver ind i en succesfuld anbringelse.

Samvær

Plejeforældrene skal understøtte barnets samvær med familie og netværk, både før under og efter samvær. Plejefamilien skal overføre kostpenge til forældrene ved samvær på minimum 3 sammenhængende døgn jf. KL’s takstabel. I kan læse mere om hvad der betragtes som 3 sammenhængende døgn i håndbogen til plejefamilier.

Gå til håndbog for plejefamilier

TSOP/Uddannelse/Grundkursus

Plejefamilien skal foruden det lovpligtige grundkursus deltage i tæt støttet opstartsforløb (TSOP) samt i de 2 lovpligtige efteruddannelsesdage (kurser), som Familie- og Handicapafdelingen tilbyder. Vi ser meget gerne at begge plejeforældre deltager.

Ferie med plejebarnet

Plejeforældrene holder ferie med plejebarnet, medmindre plejebarnet er hos sine biologiske forældre eller andet netværk i ferien. Plejeforældrene modtager honorering og godtgørelse for kost og logi under afholdelse af ferie med plejebarnet. Hvis det i særlige tilfælde aftales med børne- og ungerådgiver ved Familie- og Handicapafdelingen, at plejeforældrene holder ferie uden plejebarnet, vil der ikke blive udbetalt godtgørelse for kost.

Tavshedspligt

Fortrolige oplysninger som plejefamilien får kendskab til som plejeforældre må ikke deles. Tavshedspligten fortsætter også efter plejeforholdets ophør eller hvis et påtænkt plejeforhold ikke opstartes. Tavshedspligten gælder også plejefamiliens biologiske børn/øvrige plejebørn.

Honorering/honoreringsmodel

Der er tale om en gennemsnitsmodel, hvor plejeopgaven honoreres i trin 1-5, ud fra en vurdering af plejeopgavens gennemsnitlige belastningsgrad over tid. Det betyder også, at plejekontrakter i udgangspunkt ikke genforhandles løbende, hvilket bl.a. giver plejefamilien en tryghed i en fast honorering (og dermed stabil indkomst) plejeanbringelsen ud. Samtidig stilles plejeforældrene ikke et dilemma, hvor de kan opleve, at hvis de løser deres plejeopgave godt, sættes de ned i honorering.

Hvis besøget afholdes i forbindelse med et match til et konkret plejebarn, vil plejeforældrene på besøget blive oplyst, hvad den konkrete plejeopgave er vurderet til af belastningsgrad og honorering, samt krav til erhvervsarbejde ved siden af plejeopgaven.

Gå til trinfastsættelsesmodellen

Opfølgningsprocedurer og hyppighed

Der følges op første gang senest 2 uger efter konkret anbringelsestidspunkt. Herefter hver 6 uge. Efter det første år er opfølgningshyppigheden minimum hver 3 måned. Den første opfølgning kan afholdes telefonisk, men dette vurderes af børne- og ungerådgiver selvfølgelig på baggrund af dialog med jer.

Opfølgningen tilrettelægges desuden i udgangspunktet samtidig med det personrettede tilsyn. Der skal afholdes fysiske opfølgningsmøder med deltagelse af relevante parter minimum 2 gange årligt. Øvrige opfølgninger kan tilrettelægges ved hjælp af telefoniske opkald, virtuelle møder, netværksmøder og lignende.

Statusudtalelser

Plejeforældrene skal udarbejde en ICS-statusrapport første gang 3 måneder efter anbringelsen, herefter minimum 2 gange årligt forud for opfølgningsmøderne. ICS-statusrapporten skal være tilsendt børne- og ungerådgiver senest 10 arbejdsdage inden det planlagte opfølgningsmøde medmindre andet er aftalt.

Gå til ICS-rapportskabelonen

Supervision/hyppighed og deltagelse

Plejefamilien har ret til supervision, og det forventes samtidig, at plejefamilien deltager i supervision. Det første år af anbringelsen tilrettelægges der supervision minimum en gang om måneden, herefter fastlægges hyppigheden ud fra familieplejekonsulents vurdering, og i dialog med plejefamilien, dog minimum fire gange årligt.

Visualisering af plejefamilien

Plejefamilien laver en præsentation af familien i billeder med henblik på udlevering til forældrene og barnet. Visualiseringen kan fx indeholde billeder af værelse, huset, kæledyr, plejeforældrene mm.

Kontakt til evt. anbringende kommuner

Har plejefamilien andre plejebørn fra egen eller andre kommuner, henvender matchkonsulent sig til den/disse kommuner for at sikre, at der er et match plejebørnene imellem.

Tilsynsrapporter

Matchkonsulenten anmoder plejefamilien om at fremsende tilsynsrapporter fra socialtilsynet til matchkonsulenten. 

Konkret barn præsenteres i overordnede termer

Plejeforældrene oplyses om det konkrete plejebarn i overordnede termer, såfremt besøget afholdes i forbindelse med et match til et konkret plejebarn. Handleplanen udleveres først i forbindelse med anbringelsen af barnet.

Plejebarnet indgår som en integreret del af familien

Plejebarnet indgår som en integreret del af plejeforældrenes familie, og som en naturlig del af plejefamiliens sociale liv, medmindre andet er beskrevet i barnets handleplan. Plejeforældrene dækker plejebarnets aktuelle og fremtidige behov for omsorg og udvikling samt støtte og stimulering med respekt for plejebarnets forudsætninger, personlighed og kulturelle baggrund. Plejeforældrene skal samarbejde med plejebarnets biologiske forældre på en anerkendende og respektfuld måde. Plejeforældrene skal udvise loyalitet og et positivt samarbejde med Hjørring Kommune og den biologiske familie samt være åbne for og parate til at tale om eventuelle udfordringer.

Håndbog til plejefamilier

Under samtalen bliver I introduceret til håndbogen for plejefamilier, som er en digital håndbog, som findes på Hjørring Kommunes hjemmeside 

Læs håndbog for plejefamilier

Hjørring.dk - bliv plejefamilie

Under samtalen bliver I fortalt om Hjørring Kommunes hjemmeside. Under siderne for plejefamilier kan I læse om fx TSOP, supervision, følgeudgifter til anbringelsen mm. Læs mere på:

www.hjoerring.dk/blivplejefamilie

Næste del af matchprocessen er et matchinterview, som sker, når der er et konkret plejebarn, der skal matches til en plejefamilie. Matchinterviewet afholdes i udgangspunktet i familieplejens lokaler.

Matchinterviewet foregår ved, at matchkonsulenten afholder et matchinterview med plejeforældrene med deltagelse af en familieplejekonsulent. Interviewet er en dybdegående samtale med plejeforældrene med henblik på at klarlægge plejeforældrenes egne tilknytningsstile, styrker og udfordringer. Der forelægger en interviewguide hertil, som matchkonsulent anvender.

På baggrund af matchinterviewet giver matchkonsulent en tilbagemelding til plejefamilien, omkring hvorvidt der er tale om et match til det konkret plejebarn. Tilbagemeldingen vil typisk ske virtuelt via Teams.

Når der er foretaget et konkret match mellem plejebarn og plejeforældre indkalder matchkonsulenten til matchbesøg med deltagelse af plejefamilien, myndighedsrådgiver og familieplejekonsulenten. På matchbesøget sker der indledningsvist en præsentation af børne- og ungerådgiver, hvorefter matchkonsulenten præsenterer matchet mellem plejefamilie og barnet/den unge. Herefter planlægges den konkrete anbringelse.

Børne- og ungerådgiver har følgende opgaver på matchbesøget:

Aktuel status på barnet/forældrene.

Børne- og ungerådgiver giver en konkret og aktuel status på plejebarnet og forældrene. Matchkonsulent har på forbesøget præsenteret plejeforældrene for barnet og forældrene i overordnede træk.

Præsentation af handleplanen

Børne- og ungerådgiver gennemgår handleplanens pkt. og målene med anbringelsen, herunder prioritering af hvad plejeforældrene skal arbejde med først. OBS: Handleplanen udleveres først ved den faktiske anbringelse af barnet.

Præsentation af konkret indskrivningsbeløb/behov

Børne- og ungerådgiver gennemgår hvad det forventede indskrivningsbehov er hos barnet. Fx er der tale om et barn, som skal have indkøbt fuld garderobe mm. Har barnet konkrete ønsker/behov præsenteres dette.

Planlægning af opfølgningshyppighed

Opfølgning første gang 2 uger efter anbringelsen, herefter hver 6 uge det første år af anbringelse. Efter det første år skal der ske opfølgning max hver 3 måned. Hvis anbringelsestidspunktet allerede er kendt aftales den første opfølgning.

Derudover konkret behov ift.

 • Samvær
 • Telefonisk kontakt mellem forældre og barn
 • Transport
 • Skole/dagtilbud
 • Ferie
 • Følgeudgifter i øvrigt
 • behov for løbende billeder til forældrene

Derudover planlægger familieplejekonsulenten sammen med plejeforældrene, hvornår den første supervision skal finde sted. Indholdet for første supervision er i udgangspunktet, hvordan plejefamilien får taget godt imod plejebarnet og forældrene.

Matchkonsulenten er desuden ansvarlig for at følgende sker på matchbesøget:

 • Rundvisning af plejefamiliens hjem/værelse til plejebarnet
 • Oplyse om at plejefamilien fortsat kan sige ja tak/nej tak til opgaven
 • Tilbud om kontraktgennemgang
 • Næste skridt

Mødet er også en dialog med plejefamilien med en fælles forventningsafstemning til samarbejdet, hvor I også kan italesætte jeres forventninger. 

Umiddelbart efter matchbesøget kontakter familieplejekonsulenten herefter plejefamilien for at oplyse om, hvorvidt Familie- og Handicapafdelingen ønsker at gå videre med en anbringelse af det konkrete plejebarn hos plejefamilien, samt for at høre om plejefamilien ønsker at acceptere plejeopgaven på de fremsagte vilkår.

Matchkonsulentens kontakt til plejefamilien overføres til henholdsvis børne- og ungerådgiver og familieplejekonsulenten. 

Er I blevet nysgerrige på Hjørring Kommunes matchproces, har I spørgsmål eller andet kan I kontakte matchspecialet på tlf. 41223549.

Kontakt

Familie- og Handicapafdelingen