PPR+

PPR+ er en enhed under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der hjælper unge med psykiske vanskeligheder i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

PPR+ er en hjælp til unge med psykiske vanskeligheder, som skal starte på en SPS-berettiget ungdomsuddannelse. PPR+ kan bistå med en psykologudtalelse, der kan være en god idé at have som dokumentation, hvis man som ung ønsker at ansøge om specialpædagogisk støtte på baggrund af psykiske vanskeligheder.

PPR+ kan kontaktes af både unge, forældre, lærere, UE-vejledere, socialrådgivere, kontaktpersoner o. lign, der har kontakt til en ung, der kunne have brug for specialpædagogisk støtte på sin ungdomsuddannelse. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til PPR+ for spørgsmål, råd og vejledning

Få svar på dine spørgsmål

Man kan søge om SPS på baggrund af psykiske funktionsnedsættelser på erhvervsuddannelserne, herunder også PAU og SOSU samt de gymnasiale uddannelser, herunder også suppleringskurser.

 

I mange tilfælde vil psykiske vanskeligheder være forbundet med en psykiatrisk diagnose, som fx angst, depression, ADHD, autisme, skizofreni eller lign. Det kan også være, at man har psykiske vanskeligheder uden at have en diagnose. Det kan eksempelvis være, at man har specifikke vanskeligheder i forhold til hukommelse, koncentrationsevne, planlægningsevne, overbliksevner o. lign, som har betydning for dig i undervisningssammenhæng.

Hvis man har en psykiatrisk diagnose, så er en udtalelse/epikrise fra psykiatrien god dokumentation.

Du er i målgruppen for at få en SPS-udtalelse hos PPR+ hvis du er:

 • Under 18 år
 • Bor i Hjørring Kommune
 • Går på. 9. eller 10. klassetrin og skal starte på en ungdomsuddannelse næste skoleår
 • Du har nogle psykiske/kognitive/sociale vanskeligheder, som du ønsker at søge hjælp til

Psykologudtalelsen skal være aktuel, for at den kan bruges som dokumentationsgrundlag til SPS. Derfor er det først muligt at få en udtalelse i grundskolens sidste skoleår. Det vil sige at man enten går i 9. eller 10. klasse og ønsker at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter skoleårets afslutning. Man behøver ikke være optaget for at få en udtalelse, men selve støtten kan først søges, når du er optaget på en ungdomsuddannelse.

Du kan kontakte PPR+ gennem nedenstående kontaktinformationer. Du kan også snakke med dine forældre, lærer, uddannelses- og erhvervsvejleder, kontaktperson eller lignende som kan hjælpe dig med at kontakte PPR+.

SPS er en statslig støtteordning der administreres af Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK). Ordningen skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selvom de har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

SPS-ordningen er knyttet til elevens uddannelsesmæssige forudsætninger og kan ikke bruges til terapi eller specialundervisning. For psykiske funktionsnedsættelser bevilliges typisk 1-5 støttetimer om ugen. Det er muligt at læse mere om SPS-ordningen på ungdomsuddannelserne her:

Hvis man bevilliges SPS på ens ungdomsuddannelse på baggrund af en psykisk funktionsnedsættelse, så vil støtten typisk bestå af 1-5 støttetimer. Indholdet er noget som aftales mellem SPS-vejleder og elev. Det vil sige, at indholdet er meget afhængigt af, hvilken problemstilling der er tale om. Hvis man har planlægnings- og overbliksvanskeligheder, kan man eksempelvis aftale at få hjælp til strukturering og planlægning af opgaver, lektier mm.

Det er muligt at søge SPS hvis der er en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever.

Funktionsnedsættelsen skal kunne dokumenteres. Afhængigt af problemstillingen kan det fx være en lægeudtalelse, ordblindetest eller psykologudtalelse. Du skal gå på en SPS-berettiget ungdomsuddannelse. For psykiske funktionsnedsættelser gælder det:

 • Almen studentereksamen STX
 • Højere handelseksamen HHX
 • Højere teknisk eksamen HTX
 • Højere forberedelseseksamen HF
 • Private institutioner for gymnasiale uddannelser
 • Gymnasiale suppleringskurser GSK
 • Erhvervsuddannelser EUD
 • Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent
 • Pædagogisk assistent PAU

Bevilling af SPS kræver at du er optaget på uddannelsen og at det er praktisk muligt at anskaffe støtten. Derudover skal man være uddannelsesaktiv, hvilket vil sige at man går til prøver og eksaminer samt afleverer sine opgaver.

Bemærk at det ikke er muligt at søge om SPS for psykiske funktionsnedsættelser på den Forberedende Grunduddannelse FGU.

Psykiske vanskeligheder kan for eksempel være angst, autisme, ADHD, depression eller skizofreni. Det kan også være, at der er ’tilsvarende svære vanskeligheder’ som for eksempel specifikke vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration, hukommelse, eksekutive funktioner osv.

For at kunne søge støtten, skal der være nogle konkrete ting, man har brug for hjælp til – nogle støttebehov. Det kan for eksempel være, at du har udfordringer i forhold til at skabe overblik, planlægge, fastholde viden, koncentrere dig, navigere i sociale sammenhænge, at være på overfor andre eller lignende.

 SPS kan søges så snart du er optaget på ungdomsuddannelsen og kræver du kontakter skolens SPS-ansvarlige.

SPS søges i samarbejde med uddannelsesstedet og kan søges så snart du er optaget. Det er en god idé at gøre uddannelsesstedet opmærksom på støttebehovet, så snart du ansøger. Ligeledes er det en god idé at have dokumentation for funktionsnedsættelsen klar, så ansøgningen kan ske hurtigst muligt. Du kan kontakte PPR+ med henblik på at få hjælp til dokumentationen.

Læs mere om SPS

Ring til os

Ring til PPR+

72 33 36 93

Skriv til os

Skriv sikkert til PPR+

Skriv sikkert til PPR+

Åbningstider

Ring mellem 9:00 - 14:00
alle hverdage undtagen onsdag.