SFO - skolefritidsordning

Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder som en del af dagtilbuddet SFO før og efter skoletiden fra børnehaveklasse til 3. klasse. For 4. klasses elever er der tilbud om morgen-SFO.

På denne side kan du læse mere om de forskellige moduler og priser, og hvordan du opskriver og udmelder dit barn af SFO.

Læs mere

Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

Skolefritidsordningen (SFO) er en integreret del af skolen, og samarbejder med skolens undervisningsdel om at skabe et attraktivt og sammenhængende skole- og fritidsliv for børnene.

Rammer og retning for arbejdet i SFO
SFO arbejder ud fra Folkeskoleloven og ud fra ”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune”, som angiver den overordnede ramme og retning for skolernes SFO-tilbud i kommunen. ”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO” udpeger en række temaer, som er centrale for SFO-arbejdet, fx forældresamarbejde, brobygning og overgange, barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling m.fl. På baggrund af den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse har de enkelte skoler udarbejdet en strategi for mål og indhold for egen SFO, som du finder på de enkelte
skolers hjemmeside.

Læs mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Samarbejde og overgange
SFO og undervisningsdel – pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere – samarbejder med forældrene om at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. SFO’en samarbejder desuden med de omkringliggende daginstitutioner om at styrke brobygningen ved børnenes overgang fra børnehave til skole – særligt med fokus på udsatte børn. Der samarbejdes endvidere om at styrke det aktive medborgerskab ved at inddrage lokalområdets styrker og potentialer, fx gennem samarbejde med idrætsforeninger og lignende.

Meningsfulde aktiviteter og medbestemmelse
I SFO er der både voksenorganiserede aktiviteter og aktiviteter, som børnene selv vælger. Det skal sikre, at børnene har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. SFO’en lægger vægt på at støtte børnene i betydningsfulde, alsidige og for dem meningsfulde aktiviteter og på at støtte dem i deres samlede liv i skolen.

Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud for børn i børnehaveklasse til 3. klasse. For børn i 4. klasse er der et morgentilbud.

Tilbud for børn i børnehaveklasse til 3. klasse

Heldagstilbud 

 • På skoleuger: kl. 6.30 til undervisningens start og fra undervisningens afslutning til 16.30, fredag til kl. 16.00.
 • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00. 

Morgentilbud 

 • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
  På 10 ikke skoleuger. kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00.

Eftermiddagstilbud 

 • På skoleuger: fra undervisningens afslutning til 16.30, fredag til kl. 16.00.
 • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00.

Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året.

Tilbud til elever i 4. klasse

Morgentilbud 

 • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart.
 • Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Skolefritidsordning Pr. måned 2024

 • Heldagsmodul – bh til 3. klasse 1.644 kr.
 • Morgenmodul – bh til 3. klasse 912 kr.
 • Eftermiddagsmodul – bh til 3. klasse 1.253 kr.
 • Morgenmodul – 4. klasse 434 kr.

Betales i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri

 

Skolefritidsordning Pr. måned 2023

 • Heldagsmodul – bh til 3. klasse 1.590 kr.
 • Morgenmodul – bh til 3. klasse 876 kr.
 • Eftermiddagsmodul – bh til 3. klasse 1.208 kr.
 • Morgenmodul – 4. klasse 405 kr.

Betales i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri

Indmeldelse og udmeldelse

Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på:

Ved tilmelding binder du dig i minimum 2 måneder.

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. 

Indmeld eller udmeld dit barn

Dit barn udmeldes automatisk fra SFO pr. 31. juli det år, det afslutter 3. klasse. Hvis dit barn skal tilmeldes morgen-SFO i 4. klasse, skal du skrive dit barn op igen. Dit barn udmeldes automatisk fra morgen-SFO for 4. klasses elever pr. 31. juli det år, det afslutter 4. klasse.

Pladsgaranti
Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder SFO fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. For 4. klasses elever er der tilbud om morgen-SFO. Kommunen giver garanti for en plads i SFO, der hvor dit barn går i skole

SFO’en har åbent alle årets hverdage med undtagelse af:

 • de tre hverdage op til Påske
 • fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • hverdagene mellem jul og nytår
 • uge 29 og 30 (sommerferielukket)

På disse lukkedage tilbydes særlig feriepasning på enkelte skoler.
Skolebestyrelsen i den enkelte SFO kan indenfor rammen beslutte at udvide åbningstiden, så tilbuddet tilpasses de lokale forhold

Søskendetilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner: dagpleje, børnehave, integreret institution og SFO. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50 % af
prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

Økonomisk fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i SFO. Det kaldes økonomisk fripladstilbud.

Beregn, hvor meget du kan få nedsat forældrebetalingen og søg om økonomisk fripladstilskud

Læs mere om økonomisk fripladstilskud

Socialpædagogisk friplads
Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i SFO er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du ansøge om økonomisk fripladstilskud.

Læs mere og ansøg om socialpædagogisk friplads

Pædagoger og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel og udvikling. Skolebestyrelsen dækker også SFO.

Ring til os

Tal med en medarbejder i dagtilbudssekretariatet

 

72 33 37 00

Skriv til os

Send en e-mail til dagtilbud@hjoerring.dk
'Skriv sikkert' hvis din henvendelse
indeholder personfølsomme oplysninger

Skriv sikkert

Telefontid

Mandag - tirsdag kl. 10.00 -12.00
Torsdag kl. 13.00 til 15.00

Se lukkedage