Hegnsyn

Hegnsynet hjælper, hvis du ikke selv kan blive enig med din nabo om hegnet mellem jeres ejendomme.

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem ejendommene skal se ud.

Der er dog undtagelser, som altid skal overholdes:

Hvis I ikke kan blive enige, kan I bruge reglerne i Hegnsloven.

Gå til Hegnsloven

Hvis I stadig ikke kan blive enige, har du mulighed for at bede Hegnsynet om hjælp.

Det er kun den, der ejer grunden, der kan ansøge om et hegnsyn. Hvis du anmoder på vegne af andre, skal du medsende en fuldmagt.

Hegnsynet er et tvistnævn, der er uafhængigt af kommunen. Det betyder, at kommunen ikke kan blande sig i Hegnsynets sager.

OBS! Hegnsynet er lukket hele juli måned.

Hvis du ønsker et Hegnsyn skal du sende en ansøgning skriftligt til følgende:

Hegnsynet i Hjørring 
Teknik- & Miljøområdet
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
E-mail: hegnsynet@hjoerring.dk

Ansøgningen skal indeholde disse punkter:

 • Dit navn, adresse, kontaktoplysninger og matrikelnummer.

 • Din nabos navn, adresse, kontaktoplysninger og matrikelnummer.

 • Sagsfremstilling – en beskrivelse af problemet

 • Din påstand – det resultat, som du gerne vil opnå. Og dine forslag hertil fx, at hækken skal være en bøgehæk på 1,80 meter.

 • Dokumenter/billeder som du gerne vil have med fx lokalplaner, matrikelkort m.m.

Hegnsloven indeholder regler om opsætning, ændring og vedligeholdelse af hegn.

Hegnsynet kan tage stilling til tvister, der handler om:

 • Fælleshegn – hegn der er i skel

 • Egne hegn – hegn der står langs skellet indtil en afstand på 1,75 meter

 • Grene – der generer hegn eller færdsel på naboejendommen

 • Grene – der er farlige for sikkerheden på naboejendommen, fx på grund af råd

 • Grene – fra skove, der generer naboejendommen

 • Træer – der danner et hegn. Hegnsynet vurderer, om træer på række kan anses som et hegn.

Et hegn kan være:

 • Plankeværk

 • Stakit

 • Hæk

 • Raftehegn

 • Trådhegn

 • Mur (dog ikke bygningsmur).

Hvad tager Hegnsynet ikke stilling til?

 • Indre hegn - som er hegn, der står længere væk end 1,75 meter fra skellet - eller ikke følger skellinjen

 • Enkeltstående træer på naboens grund. Disse sager skal du anlægge ved domstolene

 • Placering af skel

Du skal være opmærksom på, at Hegnsynet ikke kan afgøre spørgsmål om fastlæggelse af skel.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om, hvor skellet går, kan I mod betaling selv bede en landinspektør om hjælp.

Et hegnsyn koster 2.100 kr. Beløbet fordeles mellem parterne og normalt skal den, der taber, betale mest. Beløbet kan ikke indbetales på forhånd.

Hvis du ikke har råd, til at betale for et hegnsyn, kan du søge Landbrugsstyrelsen om hjælp.

Læs mere her

 1. Når vi har modtaget din ansøgning om hegnsyn, vil du få en bekræftelse.

 2. Hegnsynet vil herefter fastsætte en dato med tidspunkt for hegnsynet.

 3. Derefter vil I begge modtage en indkaldelse til hegnsyn. Din nabo vil også få en kopi af din ansøgning med eventuelle bilag.

 4. Hegnsynet møder op på din adresse, og både du og din nabo, vil få mulighed for at udtale sig om sagen.

 5. Hegnsynet vil se på forholdene, og vil altid prøve at få jer til at indgå et forlig. Hvis det ikke lykkedes, træffer Hegnsynet en kendelse.

 6. Du og din nabo vil, på en fastsat dato, modtage forliget eller kendelsen. 

 7. Skulle der opstå spørgsmål efter du/din nabo har modtaget kendelsen eller forliget, vil hegnsynssekretæren formidle forespørgslen videre til hegnsynet, som vil besvare henvendelser omhandlende afgørelsen.

Når der er truffet afgørelse i en sag, betyder det, at sagen er afsluttet fra Hegnsynets side.

Du kan indbringe Hegnsynets kendelse for domstolene seneste 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt dig.

Kontakt:

Retten i Hjørring
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring
Tlf.: 9968 5600
E-mail: hjorring@domstol.dk

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende hegnsynsreglerne og hvorvidt din sag kan føre til et hegnsyn, kan du kontakte en af hegnsynssekretærerne:

 • Diana L. Larsen
 • Karina Bundgaard Holst
 • Tina Lodberg

Medlemmer

Formand og plantningskyndig

Svenning Christensen

Suppleant

Lars-Peter Boel

Bygningskyndig:

Jan Jensen

Suppleant

Lars Chr. Thomsen

Medlem

Niels Kirkholm

Suppleant

Flemming E. Nielsen