EjendomsSKAT

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat også kaldet grundskyld til kommunen.

Henvendelse vedrørende ejendomsvurdering eller ejendomsværdiskat skal ske til www.skat.dk

Ejendomsskatten beregnes som en promille af det beregningsgrundlag, der er fastsat af SKAT. Byrådet har nu fastsat promillen til 34,00.

Beregningsgrundlaget for ejendomsskatterne beregnes på baggrund af grundværdien pr. 1. oktober det foregående år.

Hent ejendomsskattebillet her: Hent din ejendomsskattebillet

Ejendomsskattebilletten sendes ud til alle ejendommens ejere hvert år i december måned og skal betales i 2 rater hhv. 1. januar og 1. juli.

Indbetalingskort udsendes senest 14 dage før betalingsfristen – et stk. betalingskort pr. ejendom 2 gange årligt.
Hvis din ejendom er tilmeldt PBS (betalingsservice) på udskrivningstidspunktet, modtager du ikke betalingskort.

Hvis du ikke er fritaget for elektronisk post, vil du modtage din ejendomsskattebillet i E-boks. Er du ikke tilsluttet betaling via PBS (betalingsservice), vil indbetalingskortet blive tilsendt din netbank, E-boks eller på papir.

Hvis du har brug for din ejendomsskattebillet kan du hente den via følgende link.


Ejendomsskattebillet

Hvis du har solgt din ejendom, kan du komme ud for, at ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort bliver sendt til dig, da du var tinglyst ejer på tidspunktet for udskrivningen af ejendomsskattebilletten.

Det skyldes, at Tinglysningen endnu ikke har givet kommunen besked om ejerskiftet. I det tilfælde skal du aflevere ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort til den ny ejer.

Sammen med ejendomsskat opkræves der andre ydelser f.eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse, renovation, administrativt gebyr for jordflytning på forurenede ejendomme, grundejerforeningsgebyr mm.

Skorstensfejer

Henvendelse vedrørende skorstensfejning rettes direkte til skorstensfejermesteren.

Se mere om skorstensfejning i Hjørring Kommune her.

Jordforurening og jordflytning

Generel information vedrørende jordforurening og jordflytning kan søges på hjemmesiden. Oplysning om kontaktmulighed hvis du har spørgsmål vedrørende administrativt gebyr for jordflytning på forurenede grunde, oplyses der.

Renovation

Henvendelse vedr. renovation på 72 33 65 67 og 72 33 67 69 eller www.hjoerring.dk/affald

Ejendomsskattebilletten sendes ud til alle ejendommens ejere hvert år i november måned og skal betales i 2 rater hhv. 1. januar og 1. juli.

 

Rykkerskrivelse 

Hvis du ikke betaler raterne rettidigt, sender kommunens Betalingskontor dig rykkerskrivelser. Rykkerskrivelserne er pålagt et gebyr på 250 kr. samt renter pr. påbegyndt måned i henhold til gældende lovgivning.

Det betyder, at kommunen efter endt rykkerprocedure skal:

1. Udsende en underretning til skyldner til udlægsforretningen - med gebyr på kr. 450 og retsafgift jfr. gældende lovgivning.
2. Foretage udlæg.
3. Oversende kravet til advokat til inddrivelse.

Har du spørgsmål vedrørende rykkerskrivelse, kan du kontakte Betalingskontoret på tlf. 72 33 65 00 . Hverdage mellem kl. 09.00 - 13.00

Send en mail til debitor@hjoerring.dk

Som boligejer kan du låne til ejendomsskat, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

Du skal modtage social pension, efterløn eller være fyldt 65 år og der skal være friværdi i din bolig. Kommunen beregner renter af lånet, og du skal betale lånet tilbage, hvis du sælger boligen.

Hvem kan låne?

Boligejere eller deres ægtefælle/samlever, som ejer fast ejendom her i kommunen, og som enten: 

 • Modtager efterløn – eller
 • Er fyldt 65 år – eller  
 • Får udbetalt pension efter lov om social pension eller delpension

Hvad kan der ydes lån til?

 • Til grundskyld, du skal fortsat betale skorstensfejning, rottebekæmpelse og renovation m.v.
 • Til én bolig og ejeren skal bo i boligen. Kommunen yder også lån til sommerhus, som fortrinsvis benyttes af ejeren.

Hvad er betingelserne for at få lån?

 • Der skal være friværdi i boligen i forhold til den seneste ejendomsvurdering.
 • Ejeren eller ægtefælle/samlever må ikke modtage boligydelse samtidig med at der lånes til betaling af ejendomsskatter.

Skal du betale renter af lånet?

Du skal betale renter af lånet

 • I 2021 er renten 0,47 % (rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før)

Hvornår skal lånet betales tilbage?

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage når:

 • Boligen sælges
 • Ejeren dør. Efterlevende ægtefælle/samlever kan herefter normalt overtage lånet.

Kommunens sikkerhed for lånet

 • Til sikkerhed for lånet tinglyser kommunen et skadesløsbrev (et slags pantebrev) i boligen
 • Kommunen betaler tinglysningsafgiften
 • Når skadesløsbrevet er tinglyst, låner du til betaling af ejendomsskatter. Når lånebeløbet overstiger 95 % af skadesløsbrevets beløbsstørrelse, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i boligen. Du får automatisk besked fra kommunen.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat

 

Ansøgningsfrist

Lånet skal være tinglyst inden ejendomsskatten skal betales. Derfor skal kommunen have modtaget din ansøgning senest:

 • 1. november, hvis du søger om lån fra 1. rate året efter
 • 1. maj, hvis du søger om lån fra 2. rate samme år

Ifølge lov om kommunal ejendomsskat §7 A, skal kommunalbestyrelsen give hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat af ejendomme, hvor grunden er ramt af kystnedbrydning. Fritagelsen gælder, indtil en ny ansættelse ved SKAT kan bruges ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag.

En delvis fritagelse skal ske på baggrund af en konkret areal opmåling som er udført af en landmåler.

Ansøg om delvis fritagelse af ejendomsskat ved kystnedbrydning

Information vedr. den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld fra 2018-2020.

Du kan have fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig.

Det samlede indefrosne grundskyldsbeløb fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld 2020.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12 april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr pr. ejendom pr. ejer. I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter og gebyrer.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du f.eks. sælger din ejendom. Når du skal betale det indefrosne beløb, sender din kommune dig en opgørelse og en opkrævning.

Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende det indefrosne beløb.

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde Sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borgerdk med dit NemlD_ OBS! Løsningen vil være tilgængelig på Borgerdk fra 1 _ maj 2021

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, VII du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen.

Hvis du ikke har NemlD, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen.

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer.

Henvendelse vedrørende skorstensfejning rettes direkte til skorstensfejermesteren.

Se mere om skorstensfejning i Hjørring Kommune her