Spørgetid forud for Byrådsmøder

Spørgetiden er en (valgfri) mulighed byrådet har for at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål – spørgetiden supplerer de øvrige kanaler for kommunikation mellem Hjørring kommune/politikerne og borgerne. Byrådet bestemmer udformningen og rammerne for spørgetiden

Spørgetiden udmøntes (indtil byrådet bestemmer andet) inden for følgende rammer:

 • Borgerne kan komme med en kort indledning (maks. 1 minuts varighed), der beskriver hvorfor spørgsmålet stilles, men der kan ikke leveres politiske indlæg, redegørelser der har karakter af høringssvar eller lignende. Sådanne indlæg skal afleveres ad de gængse kanaler (høringssvar, læserbreve, henvendelser til eller via byrådsmedlemmer osv.).

 • Borgmesteren eller udvalgsformanden for det udvalg, som sagen hører under, svarer umiddelbart på de faktuelle spørgsmål i det omfang, det er muligt. 
  - Borgmesteren kan beslutte, at der følges op med et administrativt svar på spørgsmålet.
  - Hvis svaret har afgørende betydning for byrådsbehandlingen, og der ikke umiddelbart kan svares, forsøges svaret tilvejebragt administrativt inden punktets behandling. Byrådet har altid mulighed for at tilbagevise en sag med  ønske om yderligere belysning.

 • Borgmesteren har ret og pligt til at afbryde en borger, der bruger spørgetiden til:
  - Politiske indlæg 
  - Spørgsmål, der ikke har faktuel karakter 
  - Spørgsmål, der ikke vedrører dagsordenen.

Spørgsmål vedr. faktuelle forhold til dagsordenen kan før kl. 12 på dagen for byrådsmødet sendes til

Søren Smalbro
Borgmester