Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelser.

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du klage til et klagenævn. Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du f.eks. mener, at kommunen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Du klager via Klageportalen.

Det koster et gebyr at klage. Gebyret varier fra Nævn til Nævn og står skrevet på hjemmesiden under de enkelte nævn. 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for bekendtgørelsen. Fristen for at klage udløber ved midnat (senest kl. 23.59) på dagen for klagefristen. Du kan også indbringe afgørelsen for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden.

Fritagelse

Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.