Klage over landzonetilladelser

Ønsker du at klage over en offentliggjort landzonetilladelse, skal du sende den til Planklagenævnet via Klageportalen.

Gå til Klageportalen her

Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i Klageportalen.

Det fremgår af klagenævnenes hjemmeside, hvad gebyret er for at klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

I helt særlige tilfælde kan man blive undtaget fra kravet om at bruge Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du ansøge konkret om det. Klagen og en begrundet anmodning om at blive fritaget for at bruge Klageportalen skal sendes til Hjørring Kommune på plan@hjoerring.dk eller alternativt til Hjørring Kommune, Team Plan, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Klage og anmodning skal være Hjørring Kommune i hænde inden klagefristen udløber.

Hjørring Kommune sender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget fra at bruge Klageportalen.

En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at dét, der er tilladt eller påbudt i afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Klagemyndigheden kan dog bestemme andet.

Domstolsprøvelse
Hvis du vil indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder fra du har modtaget brev om afgørelsen. (Planlovens § 62, stk. 1.)