Forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde

Hjørring Kommune har igangsat en ambitiøs forebyggelsesstrategi for det specialiserede socialområde.

Se animationsvideo - strategien kort fortalt

Du kan læse mere om strategiens indhold her på siden.

Indhold

Strategiens målgruppe

Strategiens formål

Strategiens fokus

Strategiens tre spor

Organisering og samarbejde

Opfølgning og evaluering

 

Forebyggelsesstrategien handler om at sætte mennesket i centrum. Strategien bygger på en grundtanke om, at mennesker gerne vil være selvhjulpne og selv vil kunne mestre deres liv. Derudover er der også et økonomisk aspekt i strategien. Vi er den kommune i landet, der har det næsthøjeste budget inden for voksenhandicap, og det er nødvendigt, at vi gør noget ved det.

Claus Mørkbak Højrup,
formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget.

Strategiens målgruppe

Børn, unge og yngre voksne

Forebyggelsesstrategien er særligt målrettet børn, unge og yngre voksne, som modtager indsatser på det specialiserede socialområde, men kan også omfatte indsatser rettet mod alle, fx i folkeskolen, med det formål at fremme selvstændighed gennem egenmestring og deltagelse i fællesskaber.

Se med i videoen

Forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde

Hjørring Kommunes Byråd har i forbindelse med budgetforliget for 2023-2026, og med opdatering i budgetforliget for 2024 – 2027, besluttet at gennemføre en forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde.

Hør Claus Mørkbak Højrup, formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Gry Bruun Nielsen, formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Per Møller, formand for Arbejdsmarkeds –, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget fortælle om strategiens formål og nogle af indsatsområderne.

Strategiens formål

Investering i forebyggelse og reducering af kommunale udgifter

Formålet med Forebyggelsesstrategien er at styrke både børns og voksnes evne til at håndtere deres liv og engagere sig aktivt i samfundet.

Et centralt mål er at mindske behovet for kommunale indsatser og øge den enkeltes evne til at klare sig selv.

Desuden sigter strategien mod at investere i forebyggende tiltag for at reducere omkostningerne på lang sigt og forbedre samarbejdet på tværs af forvaltninger og med lokalsamfundet. Dette kræver en rehabiliterende tilgang, der fokuserer på den enkeltes håb og drømme samt en helhedsorienteret tilgang til komplekse udfordringer.

Formålspapir om Hjørring Kommunes Forebyggelsesstrategi

Strategiens fokus

Fokus på forskellige tiltag

Forebyggelsesstrategien fokuserer på investering i forebyggelse, især rettet mod børn og unge. Det omfatter blandt andet oprettelsen af specialiserede teams, såsom et psykiatriteam, som er et koordinerende tilbud om vejledning til familier med børn og unge i alderen 6 til 18 år, der har bekymrende psykiske udfordringer. 

Derudover involverer strategien ændringer i opgavevaretagelsen, herunder arbejdsgange, eksisterende indsatser og ressourceanvendelse. Det omfatter eksempelvis tilpasninger i BoUng-programmer og foranstaltninger for at styrke forebyggelsesindsatsen og sikre, at ressourcerne bliver anvendt mest effektivt.

Der er også fokus på at børn, der i dag bliver transporteret med taxa til og fra skole, på sigt kan blive mere selvhjulpne og lære at tage tog eller bus på egen hånd.

Endelig indebærer strategien også tilpasninger af serviceniveauer, især på områder som voksenhandicap.

Strategiens tre spor

Udmøntning af indsatser

Forebyggelsesstrategien indeholder nedenstående tre spor. Under de enkelte spor vil en række specifikke indsatser blive sat i gang, implementeret og udviklet.

Spor 1 omfatter udgiftsdæmpende tiltag herunder botilbud og bostøtte i eget hjem.

Læs detaljeret beskrivelse af spor 1

Borgere i målgruppen bliver flyttet fra §107-tilbud og tilbudt et botilbud i eget hjem.

Borgere i målgruppen på eksterne tilbud bliver tilbudt et internt botilbud, derved bliver omkostninger reduceret ved at kommunen ikke betaler et såkaldt overheadbeløb.

Borgere i målgruppen kan henover en årrække tilflytte Hjørring Kommune og dermed påvirke Hjørring kommunes bloktilskud positivt.

Driftsoptimering

Afskaffelse af hjemmedage i botilbud

Afskaffelse af hjemmedage i botilbud vil medføre en betydelig besparelse på personaleressourcer, idet én til én-støtten ikke længere vil være påkrævet. Ved afskaffelse af hjemmedagene vil de praktiske aktiviteter, der tidligere har været henlagt til hjemmedagene, blive inkorporeret i det daglige arbejde.

Indkøb af mad fra centralkøkken

På nogle botilbud bliver der i dag lavet mad til beboerne, mens andre botilbud får mad leveret fra centralkøkkenet. På de botilbud, hvor der aktuelt bliver lavet mad, er det ikke altid en del af den pædagogiske praksis. Madlavningen udgør en stor personalemæssig opgave. Et forslag er derfor at maden fremadrettet bliver købt fra centralkøkken, fraset de situationer hvor madlavningen har et direkte rehabiliterende sigte.

Ændret praksis for vagtskifte

Ændringerne omfatter dels en bedre udnyttelse af journalsystemet Cura og dels ændringer i tilrettelæggelsen af vagtskifte.I stedet for at operere med planlagt overlap ved vagtskifte foreslås det, at der fremover indføres forskudt vagtskifte uden overlap mellem personale, der afslutter en vagt og personale, der møder ind til vagt

Sammenlægning af Tørholmsvej og botilbuddet Sjællandsgade

Ved en sammenlægning af de 2 botilbud vil der kunne opnås en besparelse i driften.

Fra beskyttet beskæftigelse til løntilskudsjob

Fremadrettet arbejdes der aktivt på at nedbringe antallet af borgere, der får tildelt førtidspension. Samtidig skal VoksenHandicapområdet øge fokus på at hjælpe borgere fra beskyttet beskæftigelse (§ 103-tilbud) til løntilskudsjob for førtidspensionister.

Samlet set bevirker det, at handicapområdet fremadrettet forventer en nedgang i behovet for § 103-tilbud. De forskellige § 103-tilbud betegnes samlet som VIKÁ.

Etablering af Café VIKÁ i Soldalhus i Sindal

Generelt arbejder VoksenHandicapområdet aktivt på at hjælpe de borgere i aktivitets- og samværstilbud (§ 104-tilbud), der har lyst og evner til det, til at overgå til et § 103-tilbud i regi af VIKÁ. Der vil således fortsat være behov for VIKÁs værksteder i Hjørring, men i et mindre omfang.

Sammenflytning af VIKÁ og Hjælpemiddeldepotet på George Jensens Vej

Med den forventede nedgang i behovet for § 103-tilbud samt etableringen af Café VIKÁ, bliver der et behov for at nedskalere antallet af pladser på VIKÁs værksteder i Hjørring. Der vil i løbet af 2024 blive udarbejdet en plan for, hvordan de enkelte værksteder bliver berørt af nedskaleringen.

Omlægning aktivitets- og serviceniveau

Værestederne omorganiseres, således at der arbejdes henimod, at værestederne kommer til at danne rammen om selvkørende borgerstyrede aktivitets- og samværstilbud – og at blandt andre peermedarbejdere, studentermedhjælpere og frivillige får mere fremtrædende funktioner i det fremtidige tilbud.

Medarbejdernes funktioner bliver derfor primært planlæggende, strukturerende, koordinerende, igangsættende og opfølgende i tæt samarbejde med brugerne og de øvrige personalegrupper.

Afholdelse af borgerferie på botilbud

I praksis har det vist sig at være begrænset hvor mange borgere, der ønsker og/eller kan klare 5 dages sammenhængende ferie med overnatning. Borgerne vil i højere grad have glæde af endagsture og ferielignende tiltag på botilbuddet.

Det foreslås derfor at fjerne ovenstående afsnit i kvalitetsstandarden, så det ikke længere er en ret for borgeren, men en mulighed inden for gældende budget. Borgere har fortsat ret til at frikøbe medarbejder til ledsagelse på ferie.

Spor 2 omfatter færre unge på passiv forsørgelse og lavere tilgang til førtidspension end landsgennemsnittet som konsekvens af Ungegarantien og Hjørring-modellen.

Læs detaljeret beskrivelse af spor 2

Spor 3 omfatter tværgående indsatser, der skal understøtte selvhjulpenhed og selvforsørgelse for særligt udfordrede børn og unge i et livsperspektiv. Under spor 3 er der igangsat en række indsatser, der på sigt skal knække udgiftskurven gennem målrettede tiltag i forhold til at understøtte udfordrede børn og unge i overgangen til voksenlivet.

Læs detaljeret beskrivelse af spor 3

Med Forebyggelsesstrategien arbejder vi henimod, at færre borgere skal få brug for en kommunal indsats samt at indsatserne bliver så lidt støttekrævende som muligt. Tiltagene i Forebyggelsesstrategien vil derfor give afledte effekter på voksenhandicapområdet.

Indsatsområdet indbefatter, at der indenfor rammen til Hjørringskolen investeres i en ADL-vejleder, der målrettet kan arbejde med borgerne, så de i større udstrækning bliver selvtransporterende.

Der er nedsat en projektgruppe på tværs af den kommunale organisation, der arbejder videre med en business case og især tre temaer:

  • Tema 1: ”At gentænke eksisterende indsatser” og understøtte de unge i at finde deres ”positive destination” i voksenlivet.
  • Tema 2: ”At tilpasse indsatser efter de unges behov”
  • Tema 3: ”Fælles ungeindsats” - samarbejde på tværs, koordinering mv.

Der er en stigning i psykiske udfordringer blandt børn og unge, som påvirker deres evne til at deltage i uddannelse eller job. Der mangler koordination mellem fagfolkene, hvilket resulterer i, at mange børn og deres familier føler sig fortabt i systemet. For at imødegå dette foreslås oprettelsen af et Børne- og Ungdomspsykiatriteam, et familieguideteam med fokus på en intensiv forebyggende indsats, der skal levere intensiv forebyggende støtte og koordinere indsatser på tværs af forskellige institutioner.

Projekt Hjem er et initiativ i Hjørring Kommune, der sigter mod at reducere antallet af unge hjemløse ved at implementere den evidensbaserede Housing First-metode.Projektet har haft gode resultater med at hjælpe unge mellem 18-30 år med omfattende sociale problemer, herunder misbrug og psykiske udfordringer, med at finde stabil bolig og opbygge støtterelationer.

Budgetændringen for perioden 2024-2027 indikerer en mulig fortsættelse af projektet, og der er forslag om at udvide målgruppen til også at omfatte voksne over 30 år.

En analyse fra Komponent viser, at projektet er en god og relativt sikker investering både menneskeligt og økonomisk, og det anbefales at udvide indsatsen. Der er også fokus på de nye refusionsregler på hjemløseområdet og behovet for at tilpasse indsatserne for at mindske de økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indsatsområdet indbefatter, at etableringen af bo- og støttetilbud til unge kan nedbringe antallet af årlige fuldtidsanbringelser inden for børne- og familieområdet. Indsatsområdet relaterer sig til anvendelsen af det allerede etablerede bo- og støttetilbud BoUng, som er til de mest udsatte unge i kommunen.

Målgruppen for tilbuddet er unge i alderen 15,5 - 23 år, hvor der for eksempel er modstand mod anbringelse, men hvor der kan være ønske om motivation for at modtage et tilbud i eget hjem.

I BoUng bor den unge i eget hjem med relevant fleksibel støtte, tilpasset den konkrete unges behov.

Indsatsområdet indbefatter et tættere samarbejde mellem Børne- og familieområdet og Sundheds-, Ældre og Handicap omkring placering af unge 16-17 årige i voksentilbuddet Aage Holmsvej i SÆH. Dette sker frem for at den unge bliver tilbudt et eksternt tilbud udenfor kommunen.

 

Realisering af strategien

Organisering og samarbejde

Forebyggelsesstrategien skal realiseres gennem et stærkere samarbejde på tværs af forvaltningsområderne, og arbejdet er forankret i en styregruppe med deltagelse fra Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Styregruppen har til formål at sikre, at Forebyggelsesstrategien følger den retning, som er udstukket af Byrådet, herunder sikre effektiv planlægning, implementering og overvågning af de konkrete indsatser under hvert spor.

Styregruppens formandskab skal have særlig fokus på, at arbejdet sker med blik for helheden ift. Hjørringmodellen og Ungegarantien, så det samlede velfærdsområde i Hjørring Kommune kendetegnes ved sammenhæng og retning. Der er således en tæt koordinering med arbejdet i Hjørring Kommunes Ungegaranti - herunder særligt ift. Støttesporet. Politisk forankres Forebyggelsesstrategien dels i de ansvarlige fagudvalg, og dels sker der afrapportering til det samlede Byråd.

Gå til mødedatoer, dagsordner og referater fra Styregruppens møder

Opfølgning og evaluering

Som en del af Forebyggelsesstrategien opsættes faglige og økonomiske mål for de enkelte indsatser i strategien. Der vil løbende ske en opfølgning på målopfyldelsen, både hos de ansvarlige ledere for de konkrete indsatser, gennem en opsamling hos de sporansvarlige og endelig gennem styregruppen. 

Der er desuden blevet udviklet en økonomisk opfølgningsramme til brug for den løbende budgetopfølgning, ligesom der i forbindelse med budgetlægningen vil indgå en særskilt status på den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde.

Der vil sidst - men ikke mindst - også blive fulgt op på selve processen med realiseringen af Forebyggelsesstrategien. Strategien indebærer på en række områder et ændret fokus i indsatserne, som organisation, ledere og medarbejdere på alle niveauer skal arbejde med at omstille sig til. Det kræver ledelsesmæssig støtte og opbakning - men også en vedholdenhed ift. at blive ved, selv når det bliver svært. Der vil derfor blive arbejdet med en løbende og åben kommunikation omkring arbejdet med strategien, ligesom strategi og indsatser vil blive drøftet i relevante MED-udvalg.