Handlinger bag sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken sætter den overordnede retning for, hvor vi skal hen med sundheden i Hjørring Kommune i fremtiden. Politikken bliver omsat til konkrete handlinger ved hjælp 4 årige handleplaner. Der er tale om få fokuserede handleplaner i samarbejde med civilsamfundet og gerne på tværs af forvaltningsområder, som udarbejdes af de enkelte fagudvalg. I handleplanerne beskrives fælles forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som kan sætte konkret handling bag politikken.   

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget igangsætter og følger hvert 4. år op på de enkelte fagudvalgs fokuserede handleplaner med henblik på forelæggelse for Byrådet. Hvert 2. år får Byrådet en status på arbejdet med handleplanerne, hvor der forelægges cases med fokus på de gode historier om den borgeroplevede sundhed. Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed koordinerer arbejdet med handleplaner og understøtter implementeringen af Sundhedspolitikken.

Der er ikke en tidsmæssig bagkant på Sundhedspolitikken, men Byrådet har politikken til eftersyn hvert 4. år. Eftersynet indebærer, at der på baggrund af resultaterne fra Sundhedsprofilen følges op på udviklingen og de fastsatte ambitioner i politikken. Samtidig forholder Byrådet sig til, om resultaterne og ny viden giver anledning til at ændre prioriteringerne i Sundhedspolitikken.