Information om solcelle- og vindmølleprojekter

Hjørring Kommune har i en ansøgningsrunde for nye solcelleparker og vindmøller modtaget ansøgning om 37 områder.
Byrådet har på møde den 21. juni 2023 besluttet at sende 34 områder i fordebat.

Fordebat frem til 6. oktober

Nu er fordebatten i gang - Indsend dine idéer, forslag og synspunkter.

Fordebatten varer 4 uger og er første høring i processen.

Formålet er at indkalde ideer, forslag og synspunkter fra borgere, virksomheder og foreninger – til de konkrete områder og til vindmølle- og solcelleplanlægning generelt i kommunen.

På linket nedenfor kan du indsende dine kommenterer og læse om de enkelte områder og projekter.

Gå til siden med solcelle- og vindmølleprojekter her

Du kan se alle de områder, som er i fordebat, på kortet nederst på siden.

Digitale informationsmøder

Hjørring Kommune afholder to digitale informationsmøder

tirsdag den 19. september og onsdag den 27. september

Her er alle velkommen til at deltage.

På møderne informerer vi om planlægning for solcelleparker og vindmøller på overordnet niveau for hele kommunen.

Derudover informerer vi om ansøgningsforløb og beslutningsproces for konkrete projektansøgninger. Der vil ikke være en gennemgang af de enkelte projekter.

Læs mere om informationsmøderne her

Når fordebatten er afsluttet, tager Byrådet stilling til, om der skal arbejdes videre med de konkrete projekter. 

Hvis det er tilfældet, vil vi afholde et borgermøde lokalt i nærområdet senere i processen.

Læs mere i næste afsnit om den videre proces.

Hjørring Kommune skal sammen med landets øvrige kommuner arbejde for den grønne omstilling og de mål, som regeringen har fastsat.

Hjørring Kommune har som led i dette arbejde udarbejdet Energiplan 2.0.

Vindmøller og solcelleparker er væsentlige brikker for at komme i mål med den grønne omstilling. Vindmøller og solcelleparker rummer samtidig potentialer for lokal udvikling med lokale arbejdspladser og bedre energiforsyning på landet.

Samtidig stiller forbrugerne i stigende grad krav til erhvervslivet om, at deres produkter er produceret med grøn energi og mindst muligt CO2-aftryk.

For at lykkes med lokal forankring og opbygning af lokale fordele, hvor energiproduktionen i højere grad anvendes lokalt, f.eks. i form af energifællesskaber, er der brug for tæt samspil mellem de enkelte lokalsamfund, projektudviklerne og Hjørring Kommune.

Hjørring Kommunes rolle er at udpege områder til vindmøller og solcelleparker, hvor private projektudviklere kan etablere anlæggene. Dette sker efter aftale mellem projektudviklere og jordejere.

Hjørring Kommunes udpegning af områder bygger på en ansøgningsrunde for at få et sammenhængende perspektiv.

Det politiske beslutningsgrundlag bliver dermed bredere og mere velfunderet.

Vi har modtaget 42 ansøgninger fordelt på 37 områder.

Se placeringen af områderne her

 • 22 solcelleparker
 • 8 vindmølleparker
 • 7 energiparker med kombination af solceller og vindmøller 

Ansøgningerne omfatter i alt:

 • 3000 ha solceller
 • 70 vindmøller

Byrådet besluttede at sende 34 områder i fordebat, og 3 områder blev fravalgt.

 

 1. Ansøgningsvinduet var åbent frem til 15. marts 2023
 2. Byrådet udvalgte den 21. juni 2023 de projekter, som skal indgå i en fordebat
 3. Borgerinddragelse med fordebat og informationsmøder fra 6. september til 6. oktober 2023
 4. Behandling af indkomne idéer, forslag og synspunkter
 5. Byrådet udvælger de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og projektgodkendelse (januar-februar 2024)
 6. Byrådet beslutter, om planforslag og miljøvurderinger skal fremlægges i offentlig høring (tidligst ultimo 2024)
 7. Borgerinddragelse med høring og borgermøde
 8. Behandling af høringssvar
 9. Byrådet tager stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes (forventet 2025)

Hvert 4. år åbner vi for ansøgning om store vindmøller og solcelleparker, som er større end 10 ha.

Ved at samle ansøgninger om vindmøller og solcelleparker i en afgrænset periode, kan Byrådet få et helhedsbillede af energiområdet og vurdere og prioritere ansøgningerne i forhold til samspil med energiplanen, indpasning i landskaber, relation til nærområde og fordeling i kommunen.

Efter ansøgningsrunden udvalgte Byrådet i juni de projektansøgninger, som skal indgå i den videre proces med en samlet fordebat i september-oktober med involvering af kommunens borgere - bl.a. omkringliggende naboer til det enkelte projekt.

Hjørring Kommune har afholdt ansøgermøde fredag den 30. juni. Formålet med mødet var at orientere ansøgerne om det videre forløb, med fordebat og senere politisk behandling.

Du kan se hele oplægget til ansøgermødet her

På baggrund af fordebatten og de indkomne kommentarer udvælger Byrådet de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og en projektgodkendelse af det enkelte projekt.

Det vil sige udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering med en miljøkonsekvensrapport for det enkelte anlæg.

Som en del af dette arbejde afholder vi lokale borgermøder, hvor bl.a. de omkringliggende naboer vil have mulighed for at stille spørgsmål og fremsende høringssvar til fremlagte planforslag og miljøkonsekvensvurdering (tidligst ultimo 2024).

Herefter skal Byrådet tage stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes (forventet 2025).

Staten har fastsat 4 støtteordninger til fremme af vedvarende energi:

 • VE-bonusordning
 • Værditabsordning
 • Salgsoptionsordning
 • Grøn Pulje

Læs mere om ordningerne her

Kort over indkomne ansøgninger

Har du spørgsmål vedr. store vindmøller og solcelleparker

Kontakt

Rasmus Bo Rasmussen
7233 6791 
rbr@hjoerring.dk

Anne Møller Jørgensen
7233 6795
anne.moeller@hjoerring.dk

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål - og svar - om solceller og vindmøller.

Se dem her