Information om solcelle- og vindmølleprojekter

Hjørring Byråd besluttede onsdag 28. februar at arbejde videre med 22 områder.

Du kan se, hvilke projekter, der skal arbejdes videre med i oversigten og på kortet nederst på siden.

Gå til oversigten over solcelle- og vindmølleprojekter

Læs mere

Hjørring Kommune skal sammen med landets øvrige kommuner arbejde for den grønne omstilling og de mål, som regeringen har fastsat.

Hjørring Kommune har som led i dette arbejde udarbejdet Energiplan 2.0.

Vindmøller og solcelleparker er væsentlige brikker for at komme i mål med den grønne omstilling. Vindmøller og solcelleparker rummer samtidig potentialer for lokal udvikling med lokale arbejdspladser og bedre energiforsyning på landet.

Samtidig stiller forbrugerne i stigende grad krav til erhvervslivet om, at deres produkter er produceret med grøn energi og mindst muligt CO2-aftryk.

For at lykkes med lokal forankring og opbygning af lokale fordele, hvor energiproduktionen i højere grad anvendes lokalt, f.eks. i form af energifællesskaber, er der brug for tæt samspil mellem de enkelte lokalsamfund, projektudviklerne og Hjørring Kommune.

Hjørring Kommunes rolle er at udpege områder til vindmøller og solcelleparker, hvor private projektudviklere kan etablere anlæggene. Dette sker efter aftale mellem projektudviklere og jordejere.

Hjørring Kommunes udpegning af områder bygger på en ansøgningsrunde for at få et sammenhængende perspektiv.

Det politiske beslutningsgrundlag bliver dermed bredere og mere velfunderet.

Vi har modtaget 42 ansøgninger fordelt på 37 områder.

Se placeringen af områderne her

 • 22 solcelleparker
 • 8 vindmølleparker
 • 7 energiparker med kombination af solceller og vindmøller 

Ansøgningerne omfatter i alt:

 • 3000 ha solceller
 • 70 vindmøller

Byrådet besluttede at sende 34 områder i fordebat, og 3 områder blev fravalgt.

Hjørring Kommune afholdt fordebat fra 6. september til 6. oktober 2023. Hjørring Kommune modtog ca. 1.150 høringssvar.

I løbet af fordebatten valgte 4 ansøgere at trække deres ansøgninger tilbage.

Byrådet besluttede efter fordebatten at arbejde videre med 22 områder. 8 områder blev fravalgt.

De 22 områder omfatter:

 • 15 solcelleparker
 • 5 vindmølleparker
 • 2 energiparker med kombination af solceller og vindmøller
 • I alt ca. 1.685 ha solceller og 23 vindmøller
 1. Ansøgningsvinduet var åbent frem til 15. marts 2023
 2. Byrådet udvalgte den 21. juni 2023 de projekter, som skal indgå i en fordebat
 3. Borgerinddragelse med fordebat og informationsmøder fra 6. september til 6. oktober 2023
 4. Behandling af indkomne idéer, forslag og synspunkter
 5. Byrådet udvælger de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og projektgodkendelse (februar 2024)
 6. Byrådet beslutter, om planforslag og miljøvurderinger skal fremlægges i offentlig høring (tidligst ultimo 2024)
 7. Borgerinddragelse med høring og borgermøde
 8. Behandling af høringssvar
 9. Byrådet tager stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes (forventet 2025)

Hvert 4. år åbner vi for ansøgning om store vindmøller og solcelleparker, som er større end 10 ha.

Ved at samle ansøgninger om vindmøller og solcelleparker i en afgrænset periode, kan Byrådet få et helhedsbillede af energiområdet og vurdere og prioritere ansøgningerne i forhold til samspil med energiplanen, indpasning i landskaber, relation til nærområde og fordeling i kommunen.

Efter ansøgningsrunden udvalgte Byrådet i juni 2023 de projektansøgninger, som skal indgå i den videre proces med en samlet fordebat i september-oktober med involvering af kommunens borgere - bl.a. omkringliggende naboer til det enkelte projekt.

Hjørring Kommune har afholdt ansøgermøde fredag den 30. juni 2023. Formålet med mødet var at orientere ansøgerne om det videre forløb, med fordebat og senere politisk behandling.

Du kan se hele oplægget til ansøgermødet her

Hjørring Kommune afholdt fordebat fra 6. september til 6. oktober 2023. Formålet var at indkalde ideer, forslag og synspunkter fra borgere, virksomheder og foreninger. Hjørring Kommune afholdte i den forbindelse to digitale informationsmøder tirsdag den 19. september og onsdag den 27. september 2023.

Gense de digitale informationsmøder her

Se materiale og høringssvar fra fordebatten her

Efter endt fordebat har ansøgerne kunne læse høringssvarene og indgå i dialog med nærområdet om løsninger. På den baggrund er der foretaget ændringer til en del af projekterne.

Hjørring Kommunes administration har herefter opdateret vurderingen af ansøgningerne. Byrådet blev præsenteret for de nye vurderinger på temamøde den 26. januar 2024.

Se oplægget fra temamødet her

På baggrund af fordebatten med de indkomne kommentarer og reviderede ansøgninger udvælger Byrådet den 28. februar 2024 de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og en projektgodkendelse af det enkelte projekt.

Det vil sige udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering med en miljøkonsekvensrapport for det enkelte anlæg.

Som en del af dette arbejde afholder vi lokale borgermøder, hvor bl.a. de omkringliggende naboer vil have mulighed for at stille spørgsmål og fremsende høringssvar til fremlagte planforslag og miljøkonsekvensvurdering (tidligst ultimo 2024).

Herefter skal Byrådet tage stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes (forventet 2025).

Staten har fastsat 4 støtteordninger til fremme af vedvarende energi:

 • VE-bonusordning
 • Værditabsordning
 • Salgsoptionsordning
 • Grøn Pulje

Læs mere om ordningerne her

Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål - og svar - om solceller og vindmøller.

Se spørgsmål og svar her

Kort over de 22 områder

Kontakt

Skriv til Sol- og vindgruppen

sologvind@hjoerring.dk