Om indkøb og Udbud

Indkøb og Udbud

Det offentlige står hele tiden overfor krav om effektivitet. Hjørring Kommune konkurrenceudsætter derfor flere områder, så vi overholder lovgivningen og effektiviserer indkøb.

Vi arbejder ud fra Hjørring Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, der er vedtaget i byrådet marts 2017. Indkøbs- og udbudspolitikken sikrer, at Hjørring Kommune opnår en række mål omkring miljø, arbejdsmiljø, pris, kvalitet og stordriftsfordele og lignende.

Vi vurderer flere forhold ved et udbud. Leverandørerne besvarer blandt andet en række spørgsmål om miljømæssige forhold, arbejdsmiljø og etiske hensyn. Dette fremgår af materialet på de udbudte områder.

Læs mere her

Ved indkøb skal kommunen overholde flere love og regler, og indkøbsfunktionen sikrer at disse er overholdt.

Det drejer sig om:

Alle udbud udarbejdes i overensstemmelse med det lovgrundlag og øvrige regler, der er gældende for udbudsområdet.

Det skal konkret vurderes, hvilken af de mulige udbudsformer der findes mest hensigtsmæssig.
Hvor udbuddet opfylder kravene til at skulle i EU-udbud, skal dette naturligvis gennemføres.

 

Tærskelværdier for 2024 - 2025 

Indkøb over 1.644.638 DKK skal udbydes efter udbudslovens bestemmelser. Dette vil typisk ske som et offentligt udbud eller begrænset udbud.

Såfremt ordren ikke er omfattet af EU-udbudspligten gælder for Varekøb- og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse, at udbuddet gennemføres efter samme principper som er gældende for et EU-udbud, dvs. kontrakten skal annonceres, og Ordregiver skal forud for processen fastlægge proceduren og kriterierne for tildelingen.

Ved indkøb af Vare- og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse, skal det tilsikres, at købet foregår på markedsmæssige vilkår. Hermed sker konkurrenceudsættelse f.eks. ved:

  • Gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud.
  • Indhenter to eller flere tilbud
  • Annoncerer på udbud.dk eller på Hjørring Kommunes hjemmeside.

 

Omkring udbud

Vi regner ud, om vi skal i udbud eller ej, ved at lægge den samlede kontraktsum sammen over en 4-årig periode.

Adskiller man ensartede og sammenlignelige produktgrupper, for at komme uden om større udbud, er dette ulovligt.

Desuden er kommunen forpligtet til at vælge leverandører ud fra de kriterier, der er sat i udbudsmaterialet. En følgegruppe fastsætter disse, der typisk er en kombination af pris, kvalitet, leveringssikkerhed, miljø og arbejdsmiljø.

 

EU-udbud

EU´s regler for offentlige indkøb fastsætter, at vi annoncerer et udbud i hele EU, hvis den samlede værdi overstiger 1.644.638 DKK. Beløbet, der reguleres hvert 2. år, gælder både varer og tjenesteydelser, og dækker såvel enkelte indkøb som løbende leverancer.

SKI er ejet af finansministeriet og KL, som indgår rammeaftaler på produktområder, hvor offentlige institutioner og kommuner kan tilslutte sig.

SKI laver aftalerne jævnfør EUs udbudsregler, og alle leverandører kan byde ind på dem.

Områderne hvor Hjørring Kommune anvender SKI-aftaler er vedtaget politisk.

Hjørring kommune har udarbejdet en standardkontrakt, med henblik på en mere effektiv og strømlinet anskaffelsesproces af IT-systemer.

Standardkontrakten er sat op, så den passer til Hjørring kommunes gennerelle vilkår og retningslinjer.

Standardkontrakt

Kontakt

Indkøb og Udbud
Hjørring Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik