Bygge- og anlægsaffald

Når du bygger om, river ned eller bygger nyt, får du byggeaffald. Byggeaffald skal sorteres, så mest muligt kan genanvendes. Det kan du læse mere om her.

Byggeaffald opstår i renoveringer, ombygninger og nedrivninger og kan bestå af alt fra mursten til ledninger og gulve til fuger.

Det kan også være rester og afskær fra byggeprocessen.  

Byggeaffaldet skal sorteres, så mest muligt kan genbruges eller genanvendes. På den måde minimerer vi mængden af affald til forbrænding og deponering, og ressourcerne i byggeaffaldet kan udnyttes igen. 

Hvis du i dit nedrivnings- eller renoveringsarbejde frembringer mere end 1 ton affald, eller du skal udskifte termoruder fra perioden 1950-1977, skal du anmelde dit byggeaffald hos kommunen.

En fyldestgørende anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, skal sendes til Hjørring Kommune senest 14 dage før arbejdet igangsættes – og gerne før.

Læs mere om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald her

Forkert sortering og håndtering kan medføre, at ressourcer som ellers kunne være genanvendt, går til spilde. Desuden kan forkert håndtering af byggeaffald medføre sundhedsfare og miljøfare.  

Et eksempel kan være asbest, som kan medføre lungekræft, hvis det indåndes. Asbesten kan spredes til jord og omgivelser, hvis det fejlsorteres og nedknuses sammen med rene murbrokker.

Et andet eksempel er PVC plast, som når det brændes, danner syre i røggassen. Det medfører syreregn, der kan give forsuring af jorden og plantedød.  

Der findes mange andre farlige stoffer i byggeaffald såsom PCB og tungmetaller, der både kan påvirke mennesker og miljø negativt, hvis de ikke håndteres korrekt.   

Du skal sortere dit affald efter, hvilken behandling det skal bortskaffes til: Genbrug, genanvendelse, specialbehandling, energiudnyttelse eller deponi.

Alt byggeaffald skal bortskaffes i henhold til Hjørring Kommunes Affaldsregulativer. 

Inden du går i gang med dit byggeprojekt, er det vigtigt at få et overblik over det byggeaffald du forventer at få.

Særligt skal du være opmærksom på de sundheds- og miljøskadelige stoffer, der kan være i både gamle og nye byggematerialer, så du kan sortere og håndtere dem korrekt.

Derfor opfordrer vi til, at du får lavet en miljøkortlægning (kaldes også bygningsundersøgelse eller miljøscreening) af den/de bygninger, du ønsker at renovere eller nedrive. En række virksomheder tilbyder denne service.

Vi anbefaler også, at du inden valget af virksomhed undersøger priser og service, da det kan variere meget.   

Det sorterede byggeaffald skal genbruges, genanvendes eller nyttiggøres på anden vis, så længe det ikke er forurenet med miljøfarlige stoffer. 

Genbrug af rent byggeaffald

En del byggeaffald og bygningsdele kan du genbruge til samme eller lignende formål, som det oprindeligt var fremstillet til.

Hvis du sørger for at dit affald bliver genbrugt, bidrager du til at værdien i materialerne bliver udnyttet bedst muligt.

Samtidig spares ressourcerne til affaldsbehandling.

Genbrugte byggematerialer skal være klassificeret som “rent”.

Hvis du allerede inden du går i gang med nedrivningen finder ud af hvad du kan genbruge, er du godt fra start.  

Genanvendelse af rent byggeaffald

Kan materialerne ikke genbruges i andre bygge- eller renoveringsprojekter, så er genanvendelse det næstbedste. 

Eksempler på genanvendeligt rent byggeaffald er: 

 • Træbjælker 
 • Vinduer 
 • Gips 
 • Jern 
 • Isolering 

Træet kan f.eks. blive til nye spånplader og vinduesglasset kan blive til nyt glas.  

Det er vigtigt, at du sørger for ikke at blande rent og forurenet affald. Så bliver det hele nemlig forurenet, hvilket ofte er dyre at bortskaffe og ressourcerne går til spilde.  

Privatpersoner 
Står du selv for at håndtere dit affald fra nedrivning eller renovering, kan du aflevere dit genanvendelige affald på en af Nordværks genbrugspladser.  

Erhverv 
Når virksomheder nedriver en bygning, anses affaldet som erhvervsaffald. Genanvendeligt erhvervsaffald kan afleveres på genbrugspladsen mod betaling eller afleveres til andre affaldsmodtagere.

Læs mere om håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald her

Byggeaffald med miljøfarlige stoffer kan klassificeres som forurenet eller farligt.

Klassificeringen er afhængig af niveauet af farlige stoffer fra materialer eller kemikalier, som kan være skadelige for både mennesker og miljø.

Affaldet klassificeres ved at tage prøver af affaldet og lave en miljøkortlægning. 

Forurenet og farligt affald skal håndteres, emballeres og bortskaffes forsvarligt. I nogle tilfælde er det muligt at adskille/fjerne de farlige stoffer fra de rene materialer (f.eks. foruret maling der slibes af beton). 

Det meste byggeaffald, der er forurenet eller farligt enten skal forbrændes eller deponeres. Det er i den forbindelse vigtigt at kende niveauet af farlige stoffer, da det kan være afgørende for hvilket forbrændingsanlæg eller miljøanlæg, der må modtage det til behandling.  

Eksempler på forurenet og farligt byggeaffald er bl.a.: 

 • Byggeaffald med PCB (<50 mg/kg) 
 • Forurenet jord 
 • Termoruder 
 • Elektriske apparater 
 • Asbesttag 

Privatpersoner 

Når du selv håndtere dit affald fra nedrivning eller renovering, skal du følge Hjørring Kommunes affaldsregulativ. Ved tvivlsspørgsmål kan kommunen hjælpe med anmeldelsen/anvisningen af affaldet. Hvis du bruger vores anmelderblanket, er regulativets anvisninger allerede indarbejdet. Du kan ikke bortskaffe dit forurenede og farlige byggeaffald, før vi har accepteret din anmeldelse. 

Erhverv 

Når virksomheder river ned, anses affaldet som erhvervsaffald. Forurenet og farligt byggeaffald fra erhverv, skal anvises af kommunen til godkendte modtageanlæg i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald. Hvis der er tale om genanvendeligt forurenet eller farligt affald, skal virksomheden selv finde en godkendt modtager af affaldet. Det kan fx være skrot med et farligt niveau af tungmetaller i malingen.  

Husk, at du skal udfylde en affaldsdeklaration, før du afleverer dit forurenede og farligt affald som erhvervsdrivende.

Læs mere på Nordværks hjemmeside

Læs mere på MV Farligt Affalds hjemmeside  

Læs mere om virksomheders håndtering af farligt affald

Rent 
Rene mursten, beton, uglaserede tegl og natursten, der ikke kan genbruges, kan i stedet knuses ned og nyttiggøres, som erstatning for f.eks. stabilgrus i fundamenter og vejkasser. 

Hvis beton og murværk er malet, pudset eller på anden vis behandlet eller forurenet med farlige stoffer, skal en prøvetagning (miljøkortlægning) dokumentere, om det lever op til grænseværdierne for rent affald.

Skulle maling eller anden form for overfladebehandling være forurenet, så vil det ofte være muligt at rense (slibe) det af, hvorefter de rene sten eller beton kan nyttiggøres.

Kan sten eller beton ikke renses for farlige stoffer skal det deponeres, hvilket så vildt muligt skal undgås, fordi deponering af affald er en stor miljøbelastning, og derfor også meget dyrt. 

Nyttiggørelse af ren beton og uglaserede tegl skal anmeldes til kommunen.

Anmeldelsen skal indeholde dokumentation på, at der er tale om rent byggeaffald og dertil en angivelse af det sted hvor affaldet ønskes nyttiggjort.

Anmeldelsen at nyttiggørelse kan evt. ske som en del af anmeldelsen af den samlede mængde byggeaffald. 

Mindre forurenet 
Beton og murværk med op til 2 mg/kg PCB, men som ellers er uforurenet, kan nyttiggøres til helt særlige projekter under helt særlige vilkår.

Det betyder at det ikke må anvendes i bygninger eller anlæg der fx benyttes som bolig eller arbejdsplads, at det skal være dækket med tæt belægning fx asfalt eller beton og at højden på laget ikke overstiger 5 m.

Desuden gælder krav til afstand til vandforsyning og drikkevand samt markering af affaldet 1.

Derfor skal der inden nyttiggørelse af mindre forurenet beton søges en særskilt tilladelse hertil.   

Læs mere om erhvervsaffald til anden nyttiggørelse her

Rent genanvendeligt byggeaffald afleveres på genbrugspladserne.  

Som privat kan du benytte genbrugspladserne hvis: 

 • Affaldet kan være i alm. personbil, evt. med en trailer. 
 • Du max afleverer 300 kg. affald pr. dag.  

Virksomheder kan bruge genbrugspladserne på samme måde, men betaler et gebyr gennem scanning af nummerplade.

Læs mere om det her

Nogle bygge- og anlægsaktiviteter kan være særligt generende fordi de støver eller støjer meget. Derfor gælder der nogle særlige regler:

Hvis du ønsker at nedknuse byggeaffald (brokker eller træ) på en plads, der ikke er godkendt til det, så kræver det en anmeldelse af den midlertidige aktivitet.

Anmeld nedknusning her

På samme måde skal du lave en anmeldelse af midlertidig aktivitet, hvis du ønsker at sandblæse (også med brug af vand) udendørs bygninger mm.

Anmeld sandblæsning her

For at passe på det omgivende miljø og sikre det gode naboskab, skal du være særligt opmærksom på, at: 

 • Arbejdet skal anmeldes til Hjørring Kommune senest 14 dage før det skal gå i gang
 • Naboerne skal have besked mindst 1 uge før arbejdet påbegyndes
 • Arbejdet må foregå i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00 på hverdage
 • Støvgener skal bekæmpes med afskærmning eller vand
 • Forurenet vand (med maling, puds ol) opsamles og bortskaffes som affald
 • Materialet skal være rent, det vil sige fri for farlige stoffer, maling, lak, sod, elektronik, mv.
 • Affald skal bortskaffes efter kommunens affaldsregulativer(erhverv eller privat)
 • Du skal kunne fremvise dokumentation for korrekt affaldshåndtering
 • Aktiviteten skal være midlertidig, og kan derfor ikke gentages kontinuerligt på samme plads flere gange. ( det vil kræve miljøgodkendelse)

For nedrivning af minkfarme gælder samme regler som for andet bygge- og anlægsaffald.

Knust asfalt kan i mange tilfælde genanvendes uden tilladelse. I andre tilfælde skal der søges tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Uden tilladelse

Knust asfalt kan uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven anvendes til opbygning af egentlige veje, dvs. som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringsslag på veje med slidlag / bærelag af bunden asfalt.

Knust asfalt kan også anvendes uden tilladelse under pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som f.eks. parkeringspladser og cykelstier.

Derudover kan ubunden knust asfalt anvendes til sidesikring af egentlige veje uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Med tilladelse

Anvendelse af knust asfalt til andre formål, som f.eks. opfyld/vedligeholdelse af stier, indkørsler, gårdspladser, parkeringspladser og lignende kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Knust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, legepladser og rekreative områder med offentlig adgang, med mindre den anvendte asfalt afdækkes med fast belægning.

Krav ved genanvendelse af knust asfalt

 • Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust og skal erstatte primære råstoffer
 • Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelse er større end nødvendigt betragtes det som ulovlig deponi
 • Vi anbefaler, at knust asfalt enten genanvendes på stedet i/under en ny vejbelægning eller køres til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt
 • Vi anbefaler i alle tilfælde, at du kontakter Team Miljø før projektet startes

Fra 1. januar 2025 må asbesttag og asbestholdigt materiale kun nedrives af virksomheder med autorisation. Det betyder, at du fx som privatperson ikke må fjerne dit eget asbesttag, medmindre der er tale om mindre reparationer på 1-2 plader, der skal udskiftes.  Indtil da kan private godt nedrive asbestholdigt affald. Reglerne om asbest i arbejdsmiljø gælder dog også for private. Læs mere her.

Asbestaffald skal ligesom andet byggeaffald anmeldes hos kommunen, hvis det er mere end 1 ton asbestaffald. Ved anmeldelse får du et løbenummer, som skal bruges ved aflevering af det asbestholdige affald. Eternitplader kan afleveres ved miljøanlæg Rønnovsdal og Stadevej, mens alt andet asbestholdigt affald afleveres ved miljøanlæg Rønnovsdal.