IE-husdyrbrug

IE står for Industrielle Emissioner. Grænserne for IE-husdyrbrug er defineret i EU´s IE-direktiv.

Du har et IE-husdyrbrug, hvis du har godkendelse til mere end:

 • 2000 stipladser til slagtesvin eller
 • 750 stipladser til søer eller
 • 40.000 stipladser til fjerkræ

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette følgende til Hjørring Kommune:

 • Logbøger for eventuel miljøteknologi
 • Dokumentation for miljøledelsessystem
 • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav
 • Logbog over gennemførte kontroller

Indberetningen skal sendes til team Miljø på teammiljoe@hjoerring.dk

Du skal ikke indberette, hvis har udleveret informationerne på et tilsyn inden for det seneste kalenderår.

Ud over den årlige indberetning skal man som IE-husdyrbrug:

 • Have et miljøledelsessystem
 • Oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale
 • Udarbejde og følge en plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr og have en beredskabsplan
 • Overholde og dokumentere en række fodringskrav
 • Anvende energieffektiv belysning
 • Reducere støvemissioner fra staldanlæg
 • Underrette Hjørring Kommune, hvis vilkårene i godkendelsen, og kravene til IE-husdyrbrug ikke kan overholdes
 • Anmelde driftsophør til Hjørring Kommune senest 4 uger efter ophør

Hvad er miljøledelse?

Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system. Miljøledelse er en fortløbende proces som bl.a. indebærer, at virksomheden: 

 • kortlægger sine miljøforhold
 • formulerer en miljøpolitik
 • fastsætter et ambitionsniveau i form af miljømål
 • udarbejder handlingsplaner for, hvordan målene skal nås
 • evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer af mål og handlingsplaner

Virksomheder, der har indført miljøledelse, signalerer til omverdenen, at de har styr på deres miljøpåvirkninger. Samtidig kan der være økonomiske gevinster at hente ved at indføre miljøledelse. Der er f.eks. typisk store besparelser at hente i energi- og vandforbrug i produktionen.

 • Bedre styring af forbrug af energi og råvarer
 • Færre udgifter til forbrug af energi og råvarer
 • Færre udgifter til affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning og miljøafgifter
 • Forbedret samarbejde med myndighederne
 • Større troværdighed over for kunder
 • Forbedret markedsposition, nye kundegrupper og fastholdelse af eksisterende kunder
 • Øget samarbejde med leverandører
 • Forbedret omdømme