Vand

Her kan du finde forskellige selvbetjeningsløsninger omkring indvinding og forbrug af vand.

Det er Hjørring Vandselskab A/S, der forsyner størstedelen af kommunen med drikkevand. Resten leveres af private vandværker.

Se, hvor dit vand kommer fra her

Vandet i Hjørring Kommune er temmelig hårdt.

Læs mere om det her

Ansøg om indvindingstilladelse

Du kan via nedenstående blanketter søge om:

 • en ny boring
 • fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse
 • ændring af eksisterende indvindingstilladelse

Tilladelse eller fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand

Ønsker du at opføre en ny markvandingsboring, ændre på din nuværende tilladelse eller er din tilladelse udløbet, skal du ansøge om tilladelse. 

I ansøgningsskemaet skal vedhæftes et anmeldelsesskema. Det finder du her.

Ansøg om tilladelse til markvanding her

 

Vandmængder

Hjørring Kommune vil vurdere hver ansøgning om tilladelse til indvinding af mere grundvand efter følgende:

 • Der gives tilladelse i grundvandsoplande med overskud af vand i forhold til målsætning
 • Der kan maximalt tillade sænkning af vandstanden i § 3 beskyttede naturtyper med 5 cm
 • I Natura 2000 områder ligger grænseværdien for sænkning på 0
 • Indvinding af vand, må ikke overskride kvalitetsmål for det aktuelle vandløb
 • Mængden afhænger af indberettede vandmængder for de sidste 10 år.

 

Her kan du ansøge om indvindingstilladelse eller en ny boring.

Tilladelse eller fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand

Når et vandværk ansøger om indvinding af grundvand, skal det gøres via Byg og Miljø på nedenstående link.

Ansøg om indvindingstilladelse eller ny boring til vandværk

Husk, at du i ansøgningsskemaet skal vedhæfte et anmeldelsesskema.

Find skemaet her

Indberetning af dit vandforbrug sker nu via din e-boks.

Hjørring Kommune sender i starten af året brev i din e-boks hvori der er et link. Igennem linket skal du indberette dit forbrug.

Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde til kommunen.

Indberetningen af oppumpede vandmængder opgøres for perioden 1. januar til 31. december.

 Link til pdf om krydsoverensstemmelse

Kommunen er myndighed på drikkevandsområdet. Det betyder, at vi bl.a. fører tilsyn med vandværkerne og med drikkevandet fra ejendomme med egne boringer og brønde.

Rent drikkevand fra vandværket

For at sikre at vandet, der kommer ud af hanen, er rent, bliver der taget prøver både på vandværket og ude på ledningsnettet.

På vandværket analyserer man prøven for følgende bakteriologiske parametre:

 • Kimtal ved 22 °C samt ved 37 °C
 • coliforme bakterier
 • escherichia coli (E.coli)
 • enterokokker og
 • Clostridium perfringens, herunder sporer.

De sidste dog kun ved overskridelser.

På ledningsnettet analyserer man prøven for følgende bakteriologiske parametre;

 • Kimtal ved 22 °C
 • coliforme bakterier
 • E. coli.

Ud over de bakteriologiske parametre foretages en organoleptisk prøve på stedet. Her bedømmes udseende, lugt og smag.

Af kemiske parametre analyseres for følgende:

 • Ledningsevne
 • pH
 • nitrat
 • fosfor
 • jern
 • mangan
 • svovlbrinte og
 • vandets totale hårdhed

Coliforme bakterier er - med undtagelse af E. coli - naturligt forekommende i jord, rådnende plantedele og i overfladevand. E. coli stammer fra afføring fra mennesker eller dyr.

Sådan læses en analyserapport

Rent drikkevand fra egen brønd eller boring

For at sikre, at drikkevandet er rent og at der ikke sker nedsivning af forurening, bliver der i drikkevandsbekendtgørelsen stillet krav til, at enkeltindvindere får udtaget prøver og foretaget et tilsyn.
Dette foregår ved en forenklet kontrol en gang hvert femte år for en almindelig husstand.
Vandet undersøges for følgende bakteriologiske parametre:
 • Kimtal 22 °C
 • coliforme bakterier
 • E-coli bakterier
Grænseværdien for kimtal er 200 kim/ml, vandet må ikke indeholde coliforme og E. Coli bakterier.

Hvis der er risiko for, at der kan trænge overfladevand ned i brønden, bør prøven analyseres for Clostridium Perfringens.

Sådan læses en analyserapport

Hvordan foregår et tilsyn?

Ved et tilsyn ser man på brønden eller boringens indretning, både indvendigt og arealet udenom.
Man laver en gennemgang af den tekniske opbygning, hydrofor, evt. filtre, rørføring og risiko for indtrængning af overfladevand og jord.

Man ser på vandforsyningens placering i forhold til mulige forureningskilder, som fx gyllebeholder, møddingplads, ajlebeholder og nedsivningsanlæg.

Læs mere om indretning af boringer/brønde

Hvordan foregår en prøvetagning?

Da det drejer sig om akkrediteret prøvetagning er der en dansk standard for selve prøveudtagningen.
Det betyder at vandet skal løbe et stykke tid inden prøveudtagning.
Prøveudtageren skal være sikker på, at det vand der udtages prøve af ikke er gammelt vand fra rørene.
Før den sterile flaske fyldes, fjerner man filtre på hanen og vandhanen steriliseres ved flambering.
Herefter fyldes flasker til de øvrige parametre.
Man får på stedet en vejledende måling af indholdet af nitrat.

Private vandforsyningsboringer eller -brønde, som henstår ubrugt og ikke bliver sløjfet, udgør en forureningsrisiko for grundvandet på længere sigt.

Hvis en ejendom tilsluttes et vandværk eller rives ned, har ejeren ansvaret for, at den eksisterende brønd eller boring sløjfes efter gældende regler.

Ejeren af ejendommen har ansvaret for, at boringen eller brønden sløjfes på en lovlig måde.

Ejeren skal selv betale for sløjfningen, som skal udføres af en autoriseret brøndborer.

Har du kendskab til ubenyttede boringer og brønde, opfordrer vi dig til at indberette dine oplysninger til Hjørring Kommune.

Tilladelse til have- og husdyrvanding

Hvis din ejendom ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande mv. kan du søge om at bruge din tidligere egen vandforsyning til havevanding.

Vær opmærksom på, at det kræver tilladelse. Som udgangspunkt gives tilladelse til havevanding til en indvindingsmængde på niveau med en husstandsindvinding - dog højst 500 m3/år.

Hvis du ønsker at indvinde vand til vanding af mindre husdyrhold, kan du som udgangspunkt højst få tilladelse til indvindingsmængde på op til 3.000 m3/år.

Der vil desuden blive stillet krav om at montere en vandmåler på brønden eller boringen, samt årlig indberetning af oppumpet vandmængde.

Hvis du er i tvivl om din ejendom ligger i eller udenfor et af de nævnte områder, er du velkommen til at kontakte Team Natur på mail grundvand@hjoerring.dk.

Ansøg om havevandingstilladelse mm. her

Husk, at hvis du ansøger om mere end 500 m3/år, skal du i ansøgningsskemaet vedhæfte et anmeldelsesskema.

Find anmeldelsesskemaet her

Vandforsyningen og indvindingen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på 31 almene vandværker (mindst 10 forbrugere), 5 ikke almene vandværker, ca. 550 enkelt anlæg og ca. 114 anlæg til markvanding.

Størstedelen af drikkevandet i Hjørring Kommune er grundvand, som kun behøver en simpel vandbehandling.

I henhold til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg har Hjørring Kommune besluttet at gennemføre teknisk tilsyn med vandværkerne hvert år.

Almene og ikke almene vandværker kan få en tilladelse til vandindvinding i op til en 30-årig periode.

Det overordnede samarbejde mellem vandværkerne foregår i Vandrådet, som består af repræsentanter fra vandværkerne og fra Hjørring Kommune.