Pulje til øget aktivitet i kommunale og selvejende haller

Selvejende og kommunale haller i Hjørring Kommune kan alene eller i samarbejde med f.eks. foreninger søge om penge til finansiering af anlæg og bygningsmæssige ændringer eller konkrete projekter og aktiviteter, der understøtter en øget brug af faciliteterne.

En behovs- og kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i Hjørring Kommune fra 2021 viser, at der er ledig kapacitet i de kommunale og selvejende haller. På den baggrund er der i budgetaftalen for 2022-2025 afsat 6 mio. kr. til projekter, der understøtter en øget brug af haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune.

Puljen udgør 3 millioner kr. i 2022 og 3 millioner kr. i 2023.

Der er løbende ansøgningsfrist. Alle ansøgninger behandles i Børne-, Fritids-, og Undervisningsudvalget.

Puljen har til formål at understøtte projekter, der skaber øget brug af de kommunale og selvejende haller og idrætsfaciliteter i Hjørring Kommune.

Det er vigtigt, at alle i Hjørring Kommune har mulighed for et aktivt fritidsliv. Det er også vigtigt, at de faciliteter, som eksisterer både i kommunalt og i selvejende regi bliver brugt videst muligt. Derfor har denne pulje til formål at understøtte de kommunale og selvejende idrætsanlæg i at være åbne og tilgængelige for en mangfoldighed af aktiviteter.

Der er afsat 3 millioner i 2022 og 3 millioner i 2023.

Selvejende og kommunale haller i Hjørring Kommune. Enten alene eller i samarbejde med f.eks. foreninger eller skoler.

Midlerne kan anvendes til finansiering af anlæg og bygningsmæssige ændringer samt øvrige anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med at forny og udvikle faciliteterne, så de understøtter øget aktivitet.

Midlerne kan desuden anvendes til konkrete projekter og aktiviteter, der understøtter en øget brug af faciliteterne.

I september 2021 blev der afholdt et dialogmøde om fremtidens idrætsfaciliteter for halbestyrelser, halmedarbejdere, idrætsforeningernes bestyrelser og politikere. Blandt andet med input fra dette møde er der udarbejdet et idékatalog med forslag og idéer til anderledes og nye aktiviteter i hallerne og de øvrige idrætsfaciliteter.

Se idékataloget her

Har du spørgsmål til puljen kan du kontakt fritidskonsulent Fie Aksglæde Wognsen; fie.aksglaede.wognsen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3734

Søg om penge fra puljen her

Ansøgningen skal underskrives af den daglige leder/halinspektør samt bestyrelsesformanden. I underskriver digitalt med NemID.

Ansøgningen skal indeholde information om følgende

  • Navn på den ansøgende hal, samt kontaktoplysninger
  • Titel, formål og projektbeskrivelse (beskrivelse af konkrete aktiviteter/indsatser og hvordan de kan underbygge formålet)
  • Beskrivelse af målgruppe (retter indsatsen sig mod en særlig målgruppe? Fx seniorer, børn og unge eller mennesker med særlige behov?)
  • Tidsplan og plan for fremtidig forankring
  • Beskrivelse af eventuelle samarbejder
  • Budget, finansiering samt ansøgt beløb. Fra september 2023 ændrer vi praksis for indhentning af tilbud til projekter. Foreninger, der ønsker at søge om tilskud, skal nu indhente to pristilbud. Disse tilbud kan komme fra forskellige entreprenører, virksomheder eller lignende, som foreningen har til hensigt at anvende til projektet.

Spørgsmål?

Kontakt
Mads Søndergaard Thomsen
Foreningskonsulent

Kontakt

Emma Handrup
Fritidskonsulent