Udviklingspuljen 2024

”Fritid og Fællesskab” er Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningspolitik.

Fritid og Fællesskab stiller skarpt på det fritidsliv, Hjørring kommune gerne vil understøtte og udvikle sammen med borgerne i kommune.

Det er Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets intention at støtte op om de foreninger, der vil gøre en ekstra indsats og som igangsætter nye og udviklende initiativer og udvalget har i 2024 afsat kr. 150.907 kr.
Udviklingspuljens kriterier har sit afsæt i 'Fritid & Fællesskab' som Byrådet godkendte 26. juni 2019.
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget sætter fokus på 4 indsatsområder for at få flere aktive i foreningslivet.

 1. Tværgående aktiviteter
 2. Kompetenceløft af frivillig
 3. Aktiviteter der fremmer unges deltagelse i fritidslivet.
 4. Sundhed aktiviteter, dvs. aktiviteter der styrker deltagernes sundhed.

Ansøgningsfrister for 2024: 1. februar, 1. juni og 1. september.

Folkeoplysende foreninger, ikke-folkeoplysende foreninger og selvorganiserede fællesskaber kan ansøge om tilskud, såfremt en eller flere af ovenstående kriterier er opfyldt.

Der gives opstartsbevilling til nye foreninger på op til f.eks. 10.000 kr., hvis der foreligger et konkret budget og forvaltningen skønner, at der er tale om et bæredygtigt initiativ med behov for støtte.

Muligheden for at støtte allerede igangsatte initiativer vurderes i forhold til det konkrete projekt, idet der dog ikke gives tilskud til allerede afholdte udgifter.

Bevillinger kan udover at omfatte aktiviteter i relation til den enkelte forenings primære aktiviteter også omfatte nye aktiviteter på baggrund af en konkret vurdering.

 • Det forventes en form for deltagerbetaling og der er forventning om, at foreningen bidrager med dækning af udgifter/frivillig indsats.
 • Der kan gives tilskud til materialeforbrug og rekvisitter/anlæg efter konkret vurdering.
 • Der kan ydes tilskud til transport i relation til aktiviteteten.
 • Der ydes principielt ikke tilskud ti projekter, som tidligere er støttet af puljen, dog kan Udviklingspuljen søges om forlængelse af projekter, som tidligere har modtaget støtte.
 • Initiativer og udviklingstiltag indenfor kriterierne, som beløber sig til max 10.000 kr. kan behandles administrativt med løbende ansøgningsfrist.
 • Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne.

1. Tværgående aktiviteter:
Tværgående aktiviteter forsås bredt. Det kan være tværgående aktiviteter internt i foreningerne, tværgående aktiviteter mellem forening, skole, sundhedscenter, andre foreninger, haller mv., men kan også være mere nytænkende tværgående samarbejder, som ikke har været afprøvet tidligere (f.eks. aftenskole eller erhvervsliv)

2. Kompetenceløft af frivillige:
En stor del af fritids- og folkeoplysningsaktiviteter drives af frivillige og i stærke fællesskaber i og udenfor foreningslivet. Hver dag yder frivillige i kommunen en stor indsats og Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets holdning er ”at det skal være nemt at være frivillig”.
Det er med dette kriterie muligt at søge støtte til kompetenceløft af frivillige. Her tænkes primært på bestyrelse, organisation, unge og ikke den almindelige kompetenceløft af trænere.

3. Aktiviteter, der fremmer unges deltagelse i fritidslivet:
Børn og unges deltagelse i fritids- og foreningslivet har særlige bevågenhed. Når børn allerede tidligt i livet er aktive i fællesskabet, bæres det ofte med ind i frem- tiden. Kriteriet giver foreninger mulighed for at afprøve nye og kreative muligheder for inddragelse af unge i foreningslivet, både ifht. trænerrollen men også organisatorisk, nye foreningsaktiviteter, nye deltagelsesformer mm.

4. Sunde aktiviteter dvs. aktiviteter, der styrker deltagernes sundhed:
Fritidsliv, frivillighed og deltagelse i fællesskaber spiller en stor rolle for den enkeltes sundhed og livskvalitet. Fritids- og Folkeoplysningsudvalget ønsker at støtte aktiviteter, der styrker deltagernes sundhed og livskvalitet og skaber grundlag for et langt liv med gode leveår.

 

Når du søger, skal du redegøre for følgende i ansøgningen:

 • Ansøger/forening og kontaktoplysninger
 • Projektets navn
 • Mål med projektet
 • Baggrund for ansøgningen – projektbeskrivelse
 • Beskriv hvilket eller hvilke af Udviklingspuljens kriterier som ansøgningen retter sig mod.
 • Samarbejdspartnere (foreninger, skole, organisation, lokalsamfund, erhvervsliv mm)
 • Målgruppe for projektet
 • Budget inklusiv ansøgers/forenings bidrag
 • Andre fondsansøgninger/bidragsydere til projektet
 • Beskriv plan for fremtidig forankring af projektet og ideens efterfølgende bæredygtighed efter støtte fra Udviklingspuljen og evt. andre bidragsydere er ophørt.

Ved markering af projektopstart eller ved afslutning af et projekt inviteres Fritids- og Folkeoplysningsudvalget gerne til deltagelse.

Ansøgningsfristerne for 2024: 1. februar 2024, 1. juni 2024 og 1. september 2024.

 Link til ansøgningsskema Udviklingspuljen 2024 findes her

 Ansøgning med bilag kan sendes til Fritid: fritid@hjoerring.dk

 

 

Bevillingen er gældende ½ år fra bevillingsdato. Ønske om forlængelse af bevillingen skal ske ved skriftlig anmodning til forvaltningen inden udgangen af bevillingen.

Senest 1 måned efter projektets afslutning, skal der indsendes et projektregnskab samt en evaluering til forvaltningen. Projektregnskabet afleveres efter nærmere aftale med hensyn til omfang og dokumentation.

Evalueringen skal tage udgangspunkt i, om de forventede mål med projektet er blevet opnået.

 

Ring til os

Tal med fritidskonsulent Emma Handrup

41 22 37 34

Skriv til os

Skriv til Emma Handrup

Send en e-mail