Kontorelev hos Hjørring Kommune - dit springbræt til en spændende og udfordrende uddannelse.

Bliv en del af vores dynamiske læringsmiljø og oplev en uddannelse fyldt med nye muligheder!

Uanset om du er ung og nysgerrig eller mere erfaren og søger nye veje, tilbyder Hjørring Kommune en unik mulighed for læring og vækst. Her får du ikke bare en chance for at dygtiggøre dig fagligt, men også muligheden for at udforske og udvikle dig personligt gennem en bred vifte af jobfunktioner, samarbejdsformer og kulturer.

Vores uddannelsesprogram inden for offentlig administration danner et solidt fundament for din fremtidige karriere, uanset om du sigter efter at arbejde i den offentlige eller private sektor. Hjørring Kommune støtter dig ikke kun fagligt, men inviterer dig også til at deltage i vores stærke fællesskab i elevklubben. Her venter spændende og relevante aktiviteter, som vil berige din uddannelse.

Vores skoledel, som foregår på Aalborg Handelsskole, åbner døren til en verden af muligheder. Én af dem er en studietur til Bruxelles, der giver dig et unikt indblik og værdifulde oplevelser.

Find svar på dine spørgsmål

Mød en række af vores elever, der har valgt en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration hos Hjørring Kommune. 

Mød vores elever

Klare rammer for samarbejdet skaber mulighed for at give dig en stærk faglig uddannelse, der giver et godt afsæt for dit fremtidige arbejdsliv. Forpligtelser og forventninger går begge veje.

Som elev skal du være bevidst om, at du også er medarbejder med rettigheder, pligter og ansvar overfor din arbejdsplads. Ved at sætte dig ind i uddannelsens regler og din praktikplan, bliver du i stand til at tage et medansvar for kvaliteten af din uddannelse.

Vi har som arbejdsgiver en forpligtelse til at give dig de bedst mulige rammer for at få det maksimale ud af din praktikperiode. Du skal vejledes kompetent og dygtigt. Omvendt har du som elev en forpligtelse til at være motiveret for at yde en god og effektiv indsats.

Vi forventer, at du:

 • forholder dig aktivt til din praktikplan og i samarbejde med din oplæringsansvarlig løbende følger op på planen
 • er interesseret, engageret og indstillet på selv at opsøge udfordringer og arbejdsopgaver
 • er bevidst om, at du repræsenterer Hjørring Kommune ved borgeres henvendelse telefonisk eller ved personligt fremmøde
 • overholder din tavshedspligt
 • orienterer dig på hjoerring.dk og medarbejderweb
 • kontakter din oplærings- eller uddannelsesansvarlige, hvis du har problemer

 

Den oplæringsansvarlige

Den oplæringsansvarlige har ansvaret for din faglige oplæring og er din sparringspartner i dagligdagen. Din oplæring sker på baggrund af din samlede praktikplan og sammenhængen mellem din skolegang og praktikken. Du kan altid komme til din oplæringsansvarlige om stort og småt, herunder dine forventninger til din uddannelse og eventuelle forslag til ændringer. 

Den uddannelsesansvarlige

Den uddannelsesansvarlige er den, som har det overordnede koordinerende ansvar for din uddannelse, og den oplæringsansvarlige har ansvaret for din daglige oplæring i afdelingen.

Det er personalekonsulent Marie Handberg, Løn og Personale, der fungerer som din uddannelsesansvarlige og har det overordnede koordinerende ansvar for kontorelevernes samlede uddannelsesforløb. Hun er din kontaktperson for hele dit praktikforløb og fungerer også som sparringspartner for de oplæringsansvarlige.

Alle kontorelever bliver indkaldt til en prøvetidsevaluering inden for de første tre måneder og mindst tre evalueringssamtaler i løbet af hver praktikperiode.

Prøvetid

De første tre måneder af praktikperioden er en gensidig prøvetid, hvor du og Hjørring Kommune hver især kan hæve uddannelsesaftalen. Hjørring Kommune er forpligtet til at gennemføre en partshøring efter forvaltningsloven, inden en eventuel ophævelse af aftalen. Partshøring vil sige, at du skal have oplyst, hvorfor din arbejdsgiver vil træffe afgørelsen, og have mulighed for inden for en rimelig frist at komme med en udtalelse. Hvis der er skoleperioder inden for prøvetiden, medregnes de ikke, og prøvetiden forlænges tilsvarende.

Formålet med prøvetidssamtalen er at vurdere:

 • om uddannelsesforløbet skal fortsættes
 • dine faglige, personlige og sociale kompetencer
 • om du er tilfreds med dit praktikforløb
 • om du trives

Både din uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlig deltager i samtalen.

Skema til prøvetidsevaluering 

Du udfylder skemaet forud for samtalen. Når samtalen er gennemført, sender din oplæringsansvarlige skemaet til den uddannelsesansvarlige, der sørger for, at det bliver journaliseret i din personalemappe.

Evalueringssamtaler

Du vil løbende blive indkaldt til evalueringssamtalerne, hvis hovedformål er at evaluere dit praktikforløb og drøfte, hvilke mål der er for den kommende periode. Det er op til dig og din oplæringsansvarlige, om der er behov for at afholde flere samtaler end de obligatoriske tre. Det er din oplæringsansvarlige, der indkalder til og gennemfører samtalerne med dig. 

I løbet af dit praktikforløb skal du tilegne dig teoretisk viden inden for området offentlig administration. Du skal i skole på Aalborg Handelsskole i 15 uger, hvor den sidste uge omfatter en fagprøve.

Skolen

Du bliver undervist på Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst og kommer til at gå i klasse med elever fra andre kommuner, regionen og staten. 

Vekseluddannelsesprincippet

Kontorelevuddannelsen bygger på vekseluddannelsesprincippet. Det vil sige, at der skal være sammenhæng mellem praktik og det teoretiske grundlag. Derfor skal praktiksted og skole indgå i et tæt samarbejde, der sikrer, at du får en forståelse for, hvordan det, du lærer i skolen, kan omsættes i praksis.

Skoleforløbets struktur

Der er 15 skoleuger, hvor de 9 uger omfatter bundne fag og de 5 uger valgfag. Den sidste uge anvendes til fagprøveskrivning og eksamination.

Hvis dit uddannelsesforløb hører under den gamle bekendtgørelse, omfatter de sidste to uger fagprøveskrivning.
Er du over 25 år, skal du have de samme specialefag som den unge, men kan dog ikke få helt så mange.

Fag, indhold og indkaldelse

Fagenes hovedoverskrifter er:

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Sygdom og fravær

Hvis du bliver syg eller har andet fravær, skal du oplyse det til Aalborg Handelsskole og den oplæringsansvarlige senest kl. 8 på første fraværsdag. Har du været fraværende, vurderer skolen omfanget, og om du skal tage skoleperioden om.

 

Befordringsrefusion

Du skal oplyse skolen om eventuelle transportudgifter for at få udgifterne refunderet. Skolen giver besked til Arbejdsgivernes Uddannelses-bidrag (AUB), der videreformidler beløbet til Løn og Personale, der udbetaler befordringsgodtgørelsen via din løn. Det beløb, du får i godtgørelse, svarer til billigste offentlig transport.

Fagprøven

Du har fem dage til det samlede fagprøveforløb. Dagene bruges til:

 • udformning og udarbejdelse af fagprøve
 • eksamensforberedelse
 • eksamensdagen

Hvis du gennemfører uddannelsen i henhold til den gamle bekendtgørelse, har du 10 dage.

Du skal vælge et emne fra din arbejdsplads, som du har interesse i. Skolen eller din oplæringsansvarlige er behjælpelig med at finde et emne, hvis du ikke selv har en idé. Du skal vælge en sparringpartner fra din arbejdsplads, som kan støtte dig og hjælpe med at give dig input til det fagområde, du har valgt at skrive om. 

Du vil få yderligere oplysninger og en mere omfattende gennemgang af fagprøven på skolen.

Ved afslutning af dit uddannelsesforløb holdes en markering på Hjørring Rådhus.

Markering på rådhuset

Hjørring Kommune er vært for en markering, når du er færdig med din uddannelse. Ved markeringen deltager de andre kontorelever, din nærmeste leder samt oplæringsansvarlige fra din sidste praktik. Løn- og personalechefen er vært for arrangementet.

I forhold til de elever, der er udlært på andre tidspunkter end den 31. august, træffes der en individuel beslutning om, hvad vi gør.

Praktikerklæring

Ved afslutningen af din uddannelse udsteder Løn- og personalechefen en praktikerklæring til dig og skolen. Praktikerklæringen er dokumentation for, at du har gennemført og opnået målene for uddannelsen i overensstemmelse med kontorbekendtgørelsens krav. 

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbeviset dokumenterer, at du har bestået fagprøven og opnået faglig kompetence inden for kontorspecialet Offentlig administration. 

Ring til os

Tal med personalekonsulent Marie Handberg

41 22 31 63

Skriv til os

Skriv til Marie Handberg

mah@hjoerring.dk