Din anonyme indberetning

Whistleblowerordning

Hjørring Kommune har etableret en whistleblowerordning, som har til formål:

 • at øge ansattes mv. mulighed for at ytre sig om kritisable forhold i kommunen uden at frygte for negative ansættelsesretlige eller andre konsekvenser,
 • at beskytte ansatte mv., som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen i god tro
 • at opdage og forebygge fejl og forsømmelser af samfundsmæssig interesse og derved højne niveauet i kommunens virksomhed.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

For at kunne indberette til whistleblowerordningen forudsættes det, at:

 1. man er omfattet af den personkreds, som er beskrevet nedenfor
 2. man indberetter om et forhold, som er beskrevet nedenfor
 3. man er i god tro i forhold til, at de oplysninger man indberetter om, er rigtige og at de oplysninger, man indberetter om, falder indenfor ordningen

Klik her og indberet til whistleblowerordningen

Inden man foretager en indberetning, anbefaler vi, at man gennemlæser Hjørring Kommunes whistleblowerpolitik samt whistleblowervejledning.

Det er også muligt at foretage indberetningen til Datatilsynets whistleblowerordning. Det er valgfrit, hvilken ordning en whistleblower anvender, men hvis overtrædelsen kan imødegås effektivt internt i Hjørring Kommune, og whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier, opfordrer vi til, at man anvender den interne ordning hos Hjørring Kommune.

Nærmere information om indberetning til Datatilsynet, findes på www.whistleblower.dk.

Vi gør desuden opmærksom på, at Hjørring Kommunes whistleblowerordning skal anses som et supplement til andre eksisterende whistleblowerordninger, som eksempelvis de ordninger, som eksisterer ved arbejdstilsynet og socialtilsynet.

Læs mere om whistleblowerordningen

Hjørring Kommune har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af følgende personer:

 • Alle ansatte i Hjørring Kommune
 • Lønnede eller ulønnede praktikanter i Hjørring Kommune
 • Personer som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører
 • Personer, som endnu ikke er ansat, som under ansættelsesprocessen har fået kendskab til de oplysninger, der indberettes om

Hvis man ikke er omfattet af denne persongruppe, men har kendskab til kritisable forhold omkring Hjørring Kommune, kan man ikke anvende whistleblowerordningen.

I stedet kan man gøre opmærksom på forholdet ved at kontakte Hjørring Kommune.

Man kan indberette om:

 • Enhver overtrædelse af visse EU-regler.
 • Alvorlige overtrædelser af øvrige regler.

Overtrædelse af visse EU-regler

Hvis indberetningen vedrører en overtrædelse af visse EU-regler, gælder der ikke et krav om, at overtrædelsen skal være alvorlig. Her kan der indberettes om alle overtrædelser. Det gælder eksempelvis for specifikke regler indenfor følgende områder:

 • Udbudsregler
 • Miljøbeskyttelse
 • Fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd

I whistleblowerdirektivets bilag del 1, kan du se de præcise regler, som er omfattet.

Alvorlige overtrædelser

Medmindre henvendelsen omfatter forhold som beskrevet ovenfor, kan man kun indberette om alvorlige forhold, som er af samfundsmæssig interesse at få afdækket.

Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Det forudsættes i disse tilfælde, at overtrædelserne er alvorlige. Det er de, hvis der er tale om grove fejl eller forsømmelser, eller hvis der er tale om væsentlige og gentagne fejl eller forsømmelser, som foregår systematisk.

Hvad kan man ikke indberette om?

Der kan ikke indberettes til whistleblowerordningen om mindre alvorlige forhold, herunder mindre alvorlige HR-forhold.

Mindre alvorlige forhold kan eksempelvis være:

 • at en forvaltningsenhed har lavet en enkeltstående fejludbetaling
 • at telefonerne var lukket en enkelt dag, hvor de burde være åbne
 • at en kollega har et højt sygefravær eller bruger kopimaskinen til private formål

Der kan heller ikke indberettes om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. om samarbejdsvanskeligheder, mindre uoverensstemmelser og manglende tillid mellem medarbejdere og ledere, medmindre sådanne konflikter kan medføre risiko for andre personers sikkerhed og sundhed.

Forhold som disse skal håndteres via de almindelige kommunikationsveje – f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant.

Man skal desuden være opmærksom på, at det ikke er muligt at indberette om oplysninger, som er omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt iht. sundhedsloven § 40.

Alle indberetninger skal fremsendes via whistleblowerportalen.

Her kan man foretage anonym indberetning, hvis man ønsker det og løsningen sikrer, at man også efterfølgende kan kommunikere anonymt med whistleblowerenheden.

Der er ikke mulighed for at foretage mundtlige indberetninger, hverken telefonisk eller ved fremmøde.

Det er også muligt at foretage indberetningen til Datatilsynets whistleblowerordning. Det er valgfrit, hvilken ordning en whistleblower anvender, men hvis overtrædelsen kan imødegås effektivt internt i Hjørring Kommune, og whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier, opfordrer vi til, at man anvender den interne ordning hos Hjørring Kommune.

Nærmere information om indberetning til Datatilsynet kan du finde på www.whistleblower.dk.

Vi gør desuden opmærksom på, at Hjørring Kommunes whistleblowerordning skal anses som et supplement til andre eksisterende whistleblowerordninger, som eksempelvis de ordninger, som eksisterer ved arbejdstilsynet og socialtilsynet.

 

Medarbejdere, som er udpeget til at håndtere indberetninger, er underlagt en særlig tavshedspligt omkring alle indberetninger. Overtrædelse af denne tavshedspligt er strafbart.

Når man indberetter til whistleblowerordningen, beslutter man selv, om man vil være anonym eller om whistleblowerenheden må kende ens identitet.

Hvis man i forbindelse med indberetningen fremsender oplysninger om sin identitet, er man sikret, at identiteten ikke vil blive videregivet til andre, end de personer, som er bemyndiget til at håndtere indberetninger, medmindre man giver samtykke hertil.

Oplysninger om identiteten kan dog videregives til andre offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt for at imødegå overtrædelser eller for at sikre berørte personers ret til forsvar. Hvis dette gør sig gældende, vil en whistleblower som udgangspunkt blive orienteret forud for videregivelsen.

Selve indholdet af indberetningen kan videregives til andre (f.eks. internt i Hjørring Kommune), hvis det sker med henblik på at følge op på indberetningen. I den forbindelse sikres det, at det ikke ud fra de pågældende informationer er muligt at identificere en whistleblower. Modtageren af oplysningerne vil blive gjort udtrykkeligt opmærksom på, at vedkommende er underlagt en særlig tavshedspligt.

I Hjørring Kommune varetages whistleblowerfunktionen af en selvstændig intern enhed. Whistleblowerenheden kan ikke pålægges instrukser eller tjenestebefalinger og refererer ikke til en direktør.

Stabschefen i Kommunaldirektørens Stab er udpeget til at lede whistleblowerenheden og udpege de øvrige medlemmer af enheden.

Navnene på de konkrete medarbejdere, som indgår i whistleblowerenheden, fremgår på indberetningsportalen. I Hjørring Kommune er det kun de konkrete personer, som er udpeget til indgå i whistleblowerenheden, der har adgang til indberetninger.

Til at bistå whistleblowerenheden, har Hjørring Kommune indgået aftale med KL, som foretager den indledende screening af indberetningerne. Vurderingen af om en indberetning falder indenfor eller udenfor whistleblowerordningen, foretages således ikke af whistleblowerenheden i Hjørring Kommune. For at kunne varetage denne opgave, har enkelte medarbejdere hos KL også adgang til de modtagne indberetninger.

Send din indberetning

Spørgsmål?

Kontakt
Omstillingen