Søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og socialpædagogisk friplads

Børn, unge og familier Borgerservice

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Du søger om socialpædagogisk fripladstilskud ved at kontakte Familieafdelingen.

Gå til familieafdelingens kontaktoplysninger

Regler for økonomisk friplads

Der vil ske en regulering af fripladstilskuddet, hvis din eller din ægtefælles/samlevers indtægt stiger eller falder mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilliget fripladstilskud ud fra.

De fem trin svarer i 2024 til en ændring på 1.850 kr. før skat pr. måned i din husstands samlede indkomst.

Kommunen beregner tilskuddet ud fra de oplysninger arbejdsgiver indberetter til SKAT (indkomst før SKAT).

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig og derved har betydning for dit økonomiske fripladstilskud vil du blive orienteret om reguleringen i et partshøringsbrev.

Der kan gå nogle måneder, før tilskuddet bliver reguleret, da kommunen skal kunne trække indkomst oplysninger fra SKAT på den enkelte måned.

OBS! Vi skal gøre opmærksom på at dit fripladstilskud kun bliver genberegnet løbende, når din husstands samlede månedlige indkomst stiger eller falder med ca. 1.850 kr. før skat pr. måned i 2024.

Mindre stigninger eller fald i den månedlige husstandsindkomst vil først indgå i den årlige efterregulering af dit fripladstilskud.

Du vil blive orienteret, hvis der vil blive tale om et tilbagebetalingskrav, eller der vil ske en udbetaling af for lidt udbetalt tilskud for det pågældende år der foretages efterregulering af.

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan du henvende dig til din kommune og få det økonomiske fripladstilskud om beregnet.
På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Det kan du gøre digitalt eller ved at rette henvendelse til kommunen. Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

Kommunen foretager én gang om året efterregulerer dit økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud for det pågældende år har været beregnet korrekt. Når kommunen laver efterreguleringen, medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Som selvstændig erhvervsdrivende vil man blive bedt om at indsende sit skatteregnskab for at kommune kan foretage en korrekt efterregulering af det tilskud man tidligere har modtaget for det pågældende år. Indsender man ikke et skatteregnskab for virksomheden kan kommunen træffe afgørelse om fuld tilbagebetaling af det tilskud man modtog for det pågældende år.

Du er forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Selvom der foretages månedlige genberegninger, opfordres du til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det genberegningen kun foretages løbende ved en stigning, eller et fald i indkomsten på over 1.850 kr. i husstandsindkomsten.

Kommunen opfordrer dig også til at henvende dig, hvis indkomsten i partshøringsbrevet ikke er korrekt.

Hvis indkomsten ikke er korrekt på partshøringsbrevet, kan det skyldes, at arbejdsgiver indberetter lønnen til Skat efter tallene til genberegning indhentes af systemet. Den korrekte indkomst vil derfor først fremgå i den årlige efterregulering, hvor der dér vil laves en ny beregning for den enkelte måned.

Den månedlige genberegning kan ikke foretages løbende, hvis du eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende. Her er du forpligtiget til at oplyse kommunen om det forventede over-/underskud af virksomheden som er oplyst i forskudsopgørelsen. Du vil senere blive bedt om at indsende skatteregnskabet for det pågældende år.

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Den skattepligtige indkomst indgår i husstandsindkomsten.

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2024):

  • op til 200.301 kr. – fuld friplads
  • 200.301 kr. til 622.199 kr. – delvis friplads
  • 622.200 kr. eller derover – fuld forældrebetaling.

Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde familiens fripladstilskudsprocent på fripladsskalaen.

Når kommunen skal beregne og senere genberegne dit økonomiske fripladstilskud for den konkrete måned, tager kommunen derfor udgangspunkt i husstandens månedlige indkomst. Til brug for genberegning af det månedlige fripladstilskud trækkes oplysningerne om den månedlige indkomst fra Skattestyrelsens såkaldte indkomstregister.

Det er således ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for fripladstilskuddet i den enkelte måned.

Indtægtsgrænserne forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 70.089 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger (2024).

Læs mere om reglerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, herunder hvordan husstandsindkomsten opgøres. Se også den gældende fripladsskala.

Kommunen genberegner løbende det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst har ændret sig ud over en vis grænse. Det sker via oplysninger fra Skattestyrelsens indkomstregister, så for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning af forældrebetaling for dagtilbudspladsen.

Omberegning

Forældrene skal til brug for omberegningen oplyse kommunen om alle forhold, som har betydning for størrelsen af det økonomiske fripladstilskud. Forældrene har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medmindre det er oplysninger om:

  • indkomst fra selvstændig virksomhed
  • oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet

Forældres oplysningspligt

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen i forhold til ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre ændringer, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud. I sådanne tilfælde skal du kontakte din kommune.

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for dagtilbudspladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, og det er derfor kommunen, der vurderer, om du er berettiget til tilskuddet.

Kommunen kan også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om der er grundlag for at give et socialpædagogiske fripladstilskud.

Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk tilskud eller søskendetilskud.

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende:

  • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

Ønsker du plads i en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan ikke anvise børn til pladser i en privatinstitution, og privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen.

Kommunen giver et økonomisk tilskud til godkendte privatinstitutioner. Du har dog først krav på tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i din egen kommune.

Tilskuddet fra kommunen består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud, som kommunen udbetaler direkte til privatinstitutionen.

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Indhold leveret af Borger.dk