Forældreråd, forældrebestyrelser og styrelsesvedtægter for dagtilbud

I forældrerådet og forældrebestyrelsen får du mulighed for at gøre en forskel for dit barn og for alle andre børns hverdag i dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Læs om

I styrelsesvedtægterne finder du generel viden om forældrebestyrelser og forældreråd, herunder valgprocedure for valg af forældrerepræsentanter til forældrerådet og forældrebestyrelsen.

Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet 2023

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje 2023

 

I forældrerådet kommer du tæt på institutionens dagligdag, og du deltager i drøftelser om udvikling og tiltag i institutionen.

Alle vuggestuer og børnehaver i Hjørring Kommune har et forældreråd. Institutioner med både en børnehave og en vuggestue har ét samlet forældreråd for hele institutionen.

Som en del af forældrerådet har du indflydelse på børnenes hverdag i institutionen.

Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. Den faglige leder fungerer som sekretariat for forældrerådet.

Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt.

Du kan stille op som forældrerepræsentant på et forældremøde i dit barns vuggestue eller børnehave. Valgperioden er 2 år.

Samarbejde med forældrebestyrelsen
Forældrerådet er en vigtig sparringspartner for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen drøfter emner, som vedrører alle børnehaver og vuggestuer i dagtilbudsområdet, og forældrerådet er med til at klæde forældrebestyrelsen på, så den træffer de bedst mulige beslutninger. Forældrerådet kan derfor med fordel drøfte forældrebestyrelsens dagsorden forud for et bestyrelsesmøde.

Forældrerådets opgaver
Forældrerådet inddrages i arbejdet med institutionens pædagogiske læreplan, samarbejder med personalet om emner fra dagligdagen og drøfter principielle problemstillinger vedrørende institutionen.

Forældrerådet skal som minimum inddrages i:

 • arbejdet med den pædagogiske læreplan
 • fastsættelse af pædagogiske principper
 • fastsættelse af principper for forældresamarbejde
 • fastsættelse af principper for samarbejdet med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt
 • fastsættelse af principper for samarbejdet med dagplejen og skoler.
 • Forældrerådet kan udarbejde oplæg til forældrebestyrelsen om problemstillinger, emner og forslag i øvrigt.

Forældrerådet samarbejder med personalet om diverse emner og møder, og kan stå for praktiske opgaver i forbindelse med planlægning af arrangementer i institutionen.

Som medlem af forældrebestyrelsen er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af børnehaver og vuggestuer og har indflydelse på hverdagen i børnehaver og vuggestuer i dit dagtilbudsområde

I Hjørring Kommune er der to dagtilbudsområder: Område Nordvest og Område Sydøst. Hvert område har en forældrebestyrelse, som repræsenterer områdets børnehaver og vuggestuer. I forældrebestyrelsen er der én forældrerepræsentant fra hvert forældreråd fra hver institution i dagtilbudsområdet og tre medarbejderrepræsentanter.

For at blive medlem af forældrebestyrelsen skal du være forældrerepræsentant i forældrerådet.

Du kan stille op som forældrerepræsentant i forældrerådet og i bestyrelsen, når der på et forældremøde bliver holdt valg i dit barns institution. Den periode du er repræsentant i bestyrelsen følger den periode, som du er valgt som forældrerepræsentant i forældrerådet.

Når forældrerådet er valgt og konstitueret, bliver en af forældrerepræsentanterne i forældrerådet valgt til at være medlem af forældrebestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet tager sparring og input fra forældrerådet med ind i drøftelserne i forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsens opgaver
Som medlem af forældrebestyrelsen er du med til at danne rammerne for dagligdagen i vuggestuer og børnehaver i dagtilbudsområdet. Det er i forældrebestyrelsen, at de overordnede mål, værdier, pædagogiske principper og den principielle fordeling af ressourcer bliver besluttet.

Forældrebestyrelsen bliver inddraget i:

 • udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan
 • daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.

Forældrebestyrelsen er også med til at fastsætter principper for institutionen, som f.eks.:

 • daginstitutionens aktiviteter
 • pædagogiske principper
 • forældresamarbejdet
 • information til forældre og andre, herunder brug af sociale medier
 • samarbejdet med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt
 • personalesammensætningen
 • forældres egen medvirken i institutionens arbejde
 • samarbejdet med dagplejen og skolerne
 • Forældrebestyrelsen fastsætter principper for, hvordan budgetrammen bliver anvendt og godkender områdelederens forslag til anvendelsen af daginstitutionens budgetramme

Dagplejen er opdelt økonomisk og ledelsesmæssigt i to områder:

Område Nordvest, bestående af dagplejere i Hjørring Nord.
Område Sydøst, bestående af dagplejere i Hjørring Syd, Sindal og Vrå.

Dagplejen har én samlet forældrebestyrelse på tværs af de to dagplejeområder. Forældrebestyrelsen spiller en central rolle i at forme den daglige dagplejeoplevelse for vores børn og skabe de bedste betingelser for deres læring, trivsel og udvikling.

Dagplejens bestyrelse består af:

Formand: Mette Larsen - mettelarsen94@hotmail.com

Næstformand: Majbrit Elgaard - majbritelgaard@outlook.dk

Forælder: Anita Thomsen - a_thomsen@outlook.dk

Personalerepræsentant: Lotte Nansen

Ledelse: Ingelise Villumsen

Ledelse: Annemarie Steffensen