Kvalitet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Kvalitet i vores dagtilbud

Dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne i Hjørring Kommune arbejder hele tiden på skabe den bedst mulige kvalitet i den pædagogiske praksis, så alle børn udvikler sig, lærer og trives.

KVALid er et dialogredskab, der er udviklet til det pædagogiske personale for at styrke arbejdet med kvaliteten i de enkelte dagtilbud. KVALlid er dermed et redskab, der bliver brugt af både pædagoger, medhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, ledere samt konsulenter i forvaltningen for at sikre et systematisk arbejde med udviklingen af kvalitet.

KVALid indgår i arbejdet med den pædagogiske læreplan og indbyder til en praksisnær dialog om, hvor der allerede er høj kvalitet i det enkelte dagtilbud, og hvor der er basis for at skabe højere kvalitet.

Grundideen i dialogredskabet er at flytte fokus fra det enkelte barn til læringsmiljøet og det ansvar, det pædagogiske personale har for kvaliteten af dette.

I Hjørring Kommune arbejder alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver med pædagogiske læreplaner. Lærerplanen udgør sammen med kommunens dagtilbudspolitik udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i de enkelte dagtilbud.Den pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i følgende læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Den pædagogiske læreplan skal sikre, at dagtilbuddene fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangs­punkt i et børneperspektiv.

Den pædagogiske læreplan tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser.

Læs Den styrkede pædagogiske læreplan (Undervisningsministeriet)

Læs Dagtilbudsloven §§8-10 om mål og indhold i den nye læreplan

I Hjørring Kommune har vi fokus på dit barns sproglige udvikling. Omkring 3-års alderen er det derfor muligt, at dit barn skal sprogvurderes.

Det er dit barns børnehave, der vurderer, om der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der gør, at dit barn skal sprogvurderes. Som forældre kan du også selv bede om, at dit barn bliver sprogvurderet, hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling.

Hvis dit 3-årige barn ikke går i dagtilbud, skal der altid laves en sprogvurdering. Du vil modtage et brev fra os om tid og sted for sprogvurderingen.

Sådan foregår en sprogvurdering

En sprogvurdering foregår som en leg med barnet, der har til hensigt at registrere barnets sproglige udvikling.

Børn, der går i dagtilbud

Sprogvurderingen foretages i børnehaven af en pædagog, der kender jeres barn. Er jeres barn tosproget foretages sprogvurderingen af en tosprogs-vejleder sammen med en pædagog, der kender jeres barn.

Hvis resultatet af sprogvurderingen viser, at jeres barn har behov for støtte, vil børnehaven informere jer. Børnehaven sætter herefter tiltag i gang, der skal styrke jeres barns sproglige udvikling i hverdagen. Som forældre vil I kunne få vejledning i, hvordan I selv understøtter jeres barns sproglige udvikling bedst muligt.

Hvis sprogvurderingen viser, at jeres barn har brug for en særlig sproglig indsats, vil børnehaven i samarbejde med jer, inddrage PPR. PPR råder over bl.a. tale- og hørekonsulenter, som kan hjælpe børnehaven og jer som forældre med at afklare, hvilken hjælp jeres barn har brug for.

Børn, der ikke går i dagtilbud

Omkring jeres barns treårs fødselsdag vil I som forældre modtage en henvendelse fra den børnehave, der skal foretage sprogvurderingen.

Sprogvurderingen foretages i børnehaven af en pædagog. Er jeres barn tosproget foretages sprogvurderingen af en tosprogs-vejleder. I har som forældre mulighed for at være med under sprogvurderingen.

Hvis sprogvurderingen viser, at der skal iværksættes en fokuseret eller særlig indsats, vil I som forældre blive kontaktet af en af Hjørring Kommunes tale- og hørekonsulenter og/eller tosprogs-vejleder, der i samarbejde med jer aftaler det videre forløb.

Kontakt

Du kan altid spørge personalet i børnehaven om dit barns sprogudvikling eller kontakte PPR.

Kontakt PPR.

Du finder lovgivningen omkring sprogvurdering nedenfor:

Læs Dagtilbudsloven §§ 11 og 12

I styrelsesvedtægterne finder du generel viden om forældrebestyrelser og forældreråd, herunder valgprocedure for valg af forældrerepræsentanter til forældrerådet og forældrebestyrelsen.

Læs mere om forældrebestyrelser, forældreråd og styrelsesvedtægter