Ny tilskudsordning fra 2025

Fra og med år 2025 vil en ny tilskudsordning træde i kraft.

Den nye model bygger på lettere forståelighed og lighed i aktiviteter.

Læs om den nye tilskudsordning 2025

Godkendte folkeoplysende foreninger kan få aktivitetstilskud til alle aktive, kontingentbetalende medlemmer under 25 år.

Aktivitetstilskuddet inddeles fra 2025 i to alderskategorier:

Aldersgruppe 

Årligt tilskud pr. medlem 

0-6 år 

250 kr. pr. medlem 

7-24 år 

375 kr. pr. medlem 

 • Aldersopdelingen er foretaget på baggrund af en anerkendelse af, at der er forskel på foreningens aktivitetsudgifter for forskellige aldersgrupper.
 • Alle godkendte folkeoplysende aktiviteter tildeles samme tilskud.
 • Ligesom nu, må aktivitetstilskuddet ikke overstige den samlede deltagerbetaling for hver afdeling/aktivitet i foreningen.

Udbetaling af aktivitetstilskud

 • Senest 15. oktober 2024: Foreningen sender ansøgning om forskud for 2025. Hvis foreningen ikke forventer væsentlige ændringer udbetales samme tilskud som i 2022. Hvis foreningen forventer færre eller flere medlemmer nedsættes eller forhøjes tilskuddet.
 • Senest 15. marts 2026: Foreningen sender regnskab for 2026, hvor foreningen oplyser det faktiske medlemstal og kontingentopkrævning for 2025. Herefter laves en endelig afregning af tilskud. For lidt eller for meget tilskud afregnes 1. august 2026.

Minimumskrav for aktivitet

 • For at en aktivitet er tilskudsberettiget, skal der minimum være 12 aktivitetsgange årligt.
 • Et medlem skal som minimum have været medlem i foreningen i tre måneder i regnskabsåret for at være tilskudsberettiget.

Overgangsordning

 • Den nye model indfases gradvist med 50 % i 2025 og 100 % i 2026.
 • Den gradvise indfasning er både gældende for aktiviteter, hvor tilskuddet nedsættes og for aktiviteter, hvor tilskuddet forhøjes. Nedenfor gives to eksempler:

 

Et medlem under 6 år, der dyrker en aktivitet i den nuværende kategori 2 (individuel idræt), genererer følgende tilskud:  

Nuværende tilskud (2024) 

Tilskud 2025 

Tilskud 2026 

306 kr. 

278 kr. 

250 kr.  

 

Et medlem mellem 7 og 24 år, der dyrker en aktivitet i den nuværende kategori 3 (øvrige aktiviteter), genererer følgende tilskud: 

Nuværende tilskud 2024 

Tilskud 2025 

Tilskud 2026 

199 kr. 

287 kr. 

375 kr.  

 

 • Foreningen kan få tilskud til 75 % af sine kursusudgifter
 • Der kan dog maksimalt gives tilskud på 10.000 kr. pr. deltager pr. kursus
 • Tilskud kan anvendes til dækning af foreningens udgifter til kursusafgift, nødvendige materialer og godtgørelse for rejseudgifter (offentlig transport eller statens lave kørselstakst)
 • Foreningen kan ikke få tilskud til landsstævner, landslejre, årsmøder m.v.

Tilskud til kurser udbetales det efterfølgende år på baggrund af indberettede regnskabstal for kursusudgifterne.

Hvis Hjørring Kommunes fulde økonomiske ramme til kursustilskud ikke er anvendt, forhøjes tilskudsprocenten til de enkelte foreninger, så alle midler anvendes til leder- og instruktøruddannelse.

Den nye model sættes i drift med 100 % fra 2025. Det vil sige at foreningerne kan få 75 % i tilskud til alle godkendte kursusudgifter i 2025. Tilskuddet udbetales i 2026 på baggrund af det indberettede regnskabstal for 2025.

De nuværende kriterier for kørselstilskud fastholdes. Fritids- og Folkeoplysningsudvalget tager i foråret 2024 stilling til, om den nuværende årlige ramme på 472.000 kr. skal reduceres med 100.000 kr., med det formål at allokere de 100.000 kr. til andre udviklende indsatser på fritidsområdet. Hvis der sker en reduktion, indfases nedsættelsen gradvist med 50 % i 2025 og 100 % i 2026.

Hvis den årlige ramme reduceres, vil ændringen først få virkning for kørselsudgifter for 2025, der afregnes i 2026, da tilskud til kørsel udbetales det efterfølgende år på baggrund af indberettede regnskabstal for kørselsudgifterne.

Hvis Hjørring Kommunes fulde økonomiske ramme til kørselstilskud ikke er anvendt, forhøjes taksten pr. km til de enkelte foreninger, så alle midler anvendes til kørselstilskud.

De nuværende regler for kørselstilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysning fastholdes uændret.

Den nuværende ordning for lokaletilskud fortsætter uændret.