Medfinansieringspuljen

Medfinansieringspuljen

Til et mangfoldigt fritidsliv hører gode faciliteter og fælles faciliteter skaber fællesskab

Faciliteter er dyre at etablere og kræver mange ressourcer i den daglige drift. Mange faciliteter ejes af det frivillige foreningsliv og selvejende haller i Hjørring Kommune. Medfinansieringspuljen støtter foreninger og selvejende haller med tilskud, som tager afsæt i Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningspolitik ”Fritid og Fællesskab”. Ansøgere bedes være opmærksom på, at dette er en medfinanseringspulje og der forudsættes, at ansøger fortsat søger supplerende finansieringsmuligheder. 

Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist.

Ansøgninger behandles af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Ved indkomne ansøgninger vil følgende kriterier ligge til grund for behandling af ansøgningen. Sagsbehandlingen vil bero på en helhedsvurdering af ansøgningen i forhold til kriterierne, idet ikke alle aspekter er aktuelle for hver ansøgning.

At der med bevillingen

  • ses en tydelig forøgelse af facilitetens niveaumæssige standard eller øget kvalitet i facilitetens eksisterende standard
  • skabes øget aktivitet i faciliteten
  • understøttes nye målgruppers brug af faciliteten. Børn, unge og ældre samt børn og voksne med særlige behov har høj prioritet.
  • begrundes at faciliteten matcher øvrige faciliteter i området
  • ses et tværgående samarbejde med øvrige; det kunne være skole, institution samt et lokalområdes opbakning
  • ses en rimelig sammenhæng mlm. ansøgningens/bevillingens størrelse og antallet af medlemmer i foreningen/brugere af faciliteten
  • er begrundet og sikret et bæredygtigt driftsgrundlag

Det skal tilstræbes, at faciliteten så vidt muligt skal kunne tilgås af alle borgere.

Det er en forudsætning, at det ansøgte overholder gældende lovgivning.

Kommunens foreninger og selvejende haller. 

Der er i budget 2021 afsat kr. 0,500 mio. kr. i Medfinansieringspuljen.

Der er ikke fastsat krav om medfinansieringens størrelse. Det vil blive vurderet fra projekt til projekt og ud fra ovennævnte kriterier.

Ansøger bedes i ansøgningen oplyse om øvrig finansiering, eget bidrag og evt. opnået fondsstøtte. Fra september 2023 ændrer vi praksis for indhentning af tilbud til projekter. Foreninger, der ønsker at søge om tilskud, skal nu indhente to pristilbud. Disse tilbud kan komme fra forskellige entreprenører, virksomheder eller lignende, som foreningen har til hensigt at anvende til projektet.

Link til ansøgningsskema

Ansøgninger under kr. 10.000 behandles administrativt.

Bevillingen er gældende 6 måneder fra bevillingsdato.
Op mod bevillingens udløb kan ansøger tage kontakt til forvaltningen for at afsøge muligheden for forlængelse af bevilling.

Send ansøgningen til fritid@hjoerring.dk

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter hvor der er indgået forpligtende aftaler eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt.

Der ydes ikke tilskud til energirenovering.

Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser. Læs mere her: Link til kommunens hjemmeside.

Lokaletilskud til nybygning/tilbygning facilitet ydes kun efter forudgående godkendelse.