Ofte stillede spørgsmål

Her på siden har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål og svar i forbindelse med solcelle- og vindmølleprojekter. Listen udvides løbende.

Byrådet har ikke taget stilling til, om de ansøgte projekter kan realiseres.

Byrådet har besluttet, at der kan arbejdes videre med 22 ansøgte områder.

Der skal udarbejdes planforslag og miljøvurdering, som sendes i 8 ugers offentlig høring, hvor der afholdes borgermøde i lokalområdet.

Herefter tager Byrådet endelig stilling til, om projektet kan godkendes.

Du kan kontakte ansøger, og du kan finde kontaktinfo på ansøger i projektbeskrivelsen ved at klikke her

Du kan kontakte:

Staten har fastsat fire ordninger til fremme af vedvarende energiproduktion:

  • VE-bonusordningen
  • Værditabsordningen
  • Salgsoptionsordningen
  • Grøn pulje

Du kan læse mere om ordningerne her

Et flertal i Folketinget indgik i sommeren 2022 en energiaftale, hvor elproduktionen fra vindmøller på land og solceller skal firedobles frem mod 2030.

Hjørring Kommune arbejder sideløbende for, at solceller kan opsættes på store tagflader.

Staten er myndighed for planlægning af havvindmøller. Hjørring Kommune er myndighed for planlægningen af vindmøller på land.

Et flertal i Folketinget indgik i sommeren 2022 en energiaftale, hvor elproduktionen fra vindmøller på land og solceller skal firedobles frem mod 2030.

Anlæggene kan afhængigt af placeringen påvirke omgivelserne.

Denne mulige påvirkning skal undersøges nærmere i en miljøvurdering af de konkrete projekter.

Miljøvurderingen indgår i beslutningen, når Byrådet skal tage stilling til, om et projekt skal godkendes eller afvises.

Miljølovgivningen fastsætter regler for støj fra vindmøller og solceller. Det betyder, at disse støjgrænser skal overholdes i forhold til naboer.

Ansøger skal dokumentere, at støjgrænser kan overholdes – også når anlægget er i drift.

Hjørring Byråd kan beslutte at sende projekterne i fordebat, da omstændighederne har ændret sig.

Pga. Ukraine-Rusland-konflikten er der et stigende behov for grøn strøm fra vedvarende energikilder. Staten ønsker, at Danmark skal være uafhængig af gasforsyning fra Rusland.

Samtidigt er der nationalt og internationalt højere ambitioner for grøn omstilling end tidligere. Blandt andet indgik et flertal i Folketinget i sommeren 2022 en energiaftale, hvor elproduktionen fra vindmøller på land og solceller skal firedobles frem mod 2030.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om der skal arbejdes videre med projekterne.

Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for afsmitning af miljøfarlige stoffer til grundvandet fra solcelleanlæg generelt er lille, men afhænger af hvilke materialer de konkrete solcellepaneler består af.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hjørring Kommune vil stille krav om, at solcellepanelerne ikke må udlede PFAS.

Det er estimeret, at vi i Hjørring kommune skal bruge 5 til 7 gange så meget strøm i 2030, som vi bruger nu.

Stigningen dækker over øget behov for strøm til elbiler, el-færger, land-strøm til færger, varmepumper, PTX f.eks. brint-produktion, CO2-fangst, produktion af flydende biogas og produktion af fjernvarme ved hjælp af elkedler og store varmepumper.

El-selskaberne vurderer, at der stadig er plads på elnettet til nye producenter i kommune, men der er ikke plads til alle de anlæg, som er ansøgt om i denne omgang. Derfor er der igangsat et arbejdet med at få forstærket elnettet i Hjørring Kommune, hvor en række initiativer allerede er påbegyndt.

De indkommende projekter er bl.a. blevet vurderet på, om strømmen bliver brugt lokalt, netop forbi det kan være med til at mindske behovet for at transportere strømmen ud af kommunen.

Lokale PTX-anlæg vil blive en af måderne til at bruge store mængder af lokal strøm på en fleksibel måde, fx til at balancere nettet, hvis der er overproduktion.

Vindmøller og solceller skal fjernes, hvis ikke de har været anvendt til energiproduktion i 1 år. Dette tinglyses på ejendommen.

Opstilleren af en vindmølle skal stille en garanti, som sikrer, at der er økonomi til at fjerne møllen efter endt brug.

Kommunen vil ikke gå aktivt ind og styre energifællesskaberne, men kommunen vil gerne yde vejledning til, hvordan et energifællesskab kan opstartes.

Der kan komme økonomiske puljer, som støtter energifællesskaber, og i givet fald henviser kommunen til dem.

I byer og landsbyer kan man gennem energifællesskaber kontakte opstilleren, og på den måde få en aftale om billigere/fast pris på strøm.

Fordi el handles internationalt, kan der i dag opstå flaskehals-situationer, hvor den overskydende danskproducerede strøm ikke kan sendes til andre lande pga. manglende kapacitet til mængden af strøm i elnettet.

I forbindelse med at det store nationale elnet udbygges til udlandet kombineret med det hurtigt stigende behov for el i Hjørring Kommune og i Region Nordjylland, er det forventningen, at vindmøllerne vil komme til at stå mindre stille. 

Der er ikke som en del af fordebatten udarbejdet visualiseringer af projekterne.

Hvis byrådet efter fordebatten beslutter, at der skal arbejdes videre med et projekt, skal der udarbejdes lokalplan og miljøvurdering.

Som en del af denne miljøvurdering skal der udarbejdes visualiseringer.

Her tages der udgangspunkt i billeder fra udvalgte punkter i tilknytning til udsigtspunkter, samlingssteder og veje, hvor omkringliggende naboer færdes i dagligdagen og vil kunne opleve det anlæg, som plangrundlaget giver mulighed for.

Visualiseringerne skal belyse projektets mulige visuelle påvirkning af landskabet og omgivelserne.

Hjørring Kommune arbejder sideløbende med konkrete projektansøgninger og en revision af strategier og retningslinjer for solceller og vindmøller.

Har du spørgsmål vedr. store vindmøller og solcelleparker

Kontakt

Sol- og vindgruppen

sologvind@hjoerring.dk