Statslige ordninger

Staten har fastsat 4 støtteordninger til fremme af vedvarende energi:

  • VE-bonusordning
  • Værditabsordning
  • Salgsoptionsordning
  • Grøn Pulje

Læs mere om ordningerne herunder.

VE-bonusordningen giver naboer til et VE-anlæg en årlig bonusudbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet. Bonus udbetales i hele anlæggets levetid til de til enhver tid værende naboer.

Ordningen gælder alle beboere over 18 år (dvs. også hjemmeboende børn), der bor indenfor en afstand til nærmeste vindmølle på max. 8 x totalhøjden eller i en afstand til solcelleanlægget på max. 200 m.

Ordningen administreres på baggrund af Folkeregisteret.

Udbetalingen er skattefri og forventes årligt at udgøre ca. 6.500 kr. for vindmøller og 2.500 kr. for solceller.

Det er ejerne af VE-anlægget, der én gang årligt udbetaler bonus til beboernes NEM-konto.

Ordningen administreres af Energistyrelsen i samarbejde med ejerne af anlægget.

Hjørring Kommune har ingen andel i ordningen.

Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, der bliver nabo til et VE-anlæg, mulighed for at få erstatning for værditab på boligen som følge af at VE-anlægget etableres.

Værditabet vedrører kun boligen på ejendommen. Hvis der også er erhverv på ejendommen f.eks. landbrug, så er det ikke muligt at få erstatning for værditab på erhvervsdelen.

Værditabet skal udgøre min. 1% af boligens værdi (f.eks. hvis ejendommens værdi er 1,5 mio. kr. skal værditabet udgøre min. 15.000 kr.).

Et krav om værditabserstatning skal anmeldes på Taksationsmyndighedens hjemmeside.

Det er gratis at anmelde et krav, hvis boligen ligger i en afstand på max. 6 x totalhøjden til nærmeste vindmølle eller i en afstand på max. 200 m til solcelleanlægget.

Hvis boligen ligger længere væk, så skal anmelder betale et gebyr på 4.000 kr.

Ordningen gælder ikke for ubebyggede grunde, medmindre kommunen har meddelt byggetilladelse.

Et eventuelt værditab fastsættes af Taksationsmyndigheden, og udbetales af ejerne af VEanlægget.

Inden tabserstatningen udbetales, skal eventuelle kreditorer forholde sig til, om de ønsker et ekstraordinært afdrag på ejendommens gæld fratrukket erstatningen.

Ordningen administreres af Energistyrelsen i samarbejde med ejerne af VE-anlægget.

Hjørring Kommune har ingen andel i ordningen.

Salgsoptionsordningen giver ejere af beboelsesejendomme mulighed for at sælges deres ejendom til opstilleren af et VE-anlæg.

Boligen skal ligge i en afstand til nærmeste vindmølle på max. 6 x totalhøjde eller max. 200 m til solcelleanlægget.

Ordningen gælder for alle boliger, som har fået tilkendt en værditabserstatning på min. 1% af ejendommens værdi.

Hvis opstilleren allerede har udbetalt et værditab, så modregnes det i salgsprisen.

Det er ejeren af beboelsesejendommen, der beslutter, om salgsoptionen skal benyttes.

Salgsprisen fastsættes af Taksationsmyndigheden, og salget sker til VE-anlægget.

Et krav om salgsoption skal anmeldes på Taksationsmyndighedens hjemmeside.

Ejer skal senest 1 år efter, at VE-anlæget er sat i drift, meddele opstilleren, om man ønsker at anvende salgsoptionen.

Ordningen administreres af Energistyrelsen i samarbejde med ejerne af VE-anlægget.

Hjørring Kommune har ingen andel i ordningen.

Opstillere af VE-anlæg skal indbetale et engangsbeløb pr. opstillet MW til en grøn pulje i den kommune, hvor anlægget er opstillet. Der skal indbetales til ordningen:

  • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller og
  • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg

Dette beløb er pr. opstillet MW. Pengene skal indbetales, når anlægget er sat i drift (nettilsluttet).

Kommunen administrerer midlerne og kan prioritere hvilke projekter, der støttes inden for følgende kommunale tiltag:

  • Projekter nær naboer til vedvarende energianlæg
  • Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen
  • Projekter fra naboer til vedvarende energianlæg
  • Projekter vedrørende tiltag i kommunen

Formålet med den grønne pulje er at støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Med grønne tiltag menes, at der ikke kan afsættes penge fra den grønne pulje til løbende drift og vedligeholdelse af de etablerede anlæg. Ligesom midlerne ikke kan indgå i det kommunale budget, men skal være
målrettet konkrete tiltag udover almindelig drift.

Hvis ikke det indbetalte beløb er allokeret til et projekt inden for 3 år efter indbetaling, tilfalder beløbet statskassen.

Byrådet har endnu ikke fastlagt rammer for, hvordan administrationen af pengene i Grøn Pulje skal ske.

Der kan afsættes op til 8 procent af de indbetalte midler fra en opstiller til kommunens administration af midlerne i grøn pulje, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling af tilsagn om tilskud osv.

Kontakt