Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er alt affald, der fremkommer på f.eks. produktionsvirksomheder, værksteder, i institutioner, på kontorer, i butikker, nybyggeri og nedrivningsarbejder.

Halvdelen af det affald, som produceres i Hjørring Kommune, er erhvervsaffald. Vi skal generelt arbejde for at mængden af affald minimeres.

Det affald vi ikke kan undgå, skal vi så vidt muligt udnytte til at producere nye produkter eller nyttiggøre til produktion af varme og el.

Gå til siden om bygge- og anlægsaffald

 

I Danmark – og faktisk i hele EU– er det hovedreglen i lovgivningen, at affald skal sorteres ved affaldskilden. Dvs. dér, hvor det opstår.

Affaldet skal sorteres på en måde, så det sikres, at den efterfølgende behandling kan følge affaldshierarkiet.

Affaldshierakiet viser i prioriteret rækkefølge, hvordan affald skal håndteres for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Billedet viser affaldshierarkiet

Klik på billedet for at forstørre det.

Jo højere oppe i Affaldshierarkiet materialer og produkter kan holdes, jo bedre bevares og udnyttes ressourcerne. Man kan sige at ressourcerne ”cirkulerer”.

Læs mere om affaldsforebyggelse og cirkulærøkonomi her

Regler for sortering og indsamling af erhvervsaffald

Fra 1 januar 2023 skærpes kravene til affaldssortering hos alle virksomheder. Hvor mange virksomheder førhen har været gode til at sortere og genanvende de lidt større mængder produktionsaffald, så gælder det nu, at også husholdningslignende erhvervsaffald skal sorteres.

Det betyder i praksis at alle virksomheder som minimum skal sortere i de samme 10 affaldsfraktioner som hjemme i husholdningen.

De nedenstående piktogrammer skal bruges til at mærke beholderne til affald på samme måde i hele Danmark.

Billedet viser piktogrammer for affaldssortering

Indsamling og behandling af genanvendeligt erhvervsaffald er privatiseret og det er derfor virksomhedernes eget ansvar at indgå aftaler med private aktører om indsamling og behandling af deres genanvendelige affald.

Indsamler og modtageranlæg skal være godkendt og registreret i Energistyrelsens affaldsregister

Gå til Affaldsregistret her

Hvis ikke en virksomhed har en gyldig kontrakt med en godkendt indsamler, så er det virksomhedens ansvar at kunne dokumentere, at deres affald er indsamlet og genanvendt på lovlig vis.

Er der indgået kontakt med en godkendt indsamler, overtager denne ansvaret for behandlingen af affaldet og dokumentationen for en høj reel genanvendelse.

Der er nu mulighed for, at små virksomheder, der producerer affald, der i art og mængde svarer til en husholdnings, kan tilmelde sig den kommunal indsamlingsordning for husholdninger.

Læs mere om husholdningslignende erhvervsaffald her

Alt efter affaldets karakter, skal det udnyttes og behandles på forskellige måder. Disse er beskrevet i de følgende kategorier.  

En del produkter/genstande bliver til affald, hvis de går i stykker, er beskidte eller ikke direkte kan genbruges til andre behov.

Med få forbedringer kan disse dog forberedes til genbrug, så de kan anvendes og eventuelt videresælges som genbrugte produkter.

Eksempler på dette er bl.a.:

 • Døre og vinduer
 • Mursten
 • Computere og andet elektronik
 • Flasker
 • Cykler
 • Hårde hvidevarer
 • Tøj
 • Møbler

Behandling

Forberedelse til genbrug skal forstås som behandling af et produkt eller produktkomponent, så produktet bevarer samme form og benyttes med samme formål.

Forberedelse til genbrug kan gøres på mange forskellige måder og i forskelligt omfang.

Eksempler på behandling kan f.eks. være kontrol, rengøring, reparation, slibning eller tilpasning af produktet. Nogle produkter vil kræve mere avanceret teknologi, som f.eks. reparation af computere, mens f.eks. vinduer ofte blot skal rengøres for gammel fuge og evt. slibes og males på ny.

Indsamlingsordning

Jeres virksomhed har lov til selv at forberede jeres eget affald til genbrug, for derefter at genbruge produktet selv.

Der findes også private virksomheder, der har specialiseret sig i at indsamle og forberede produkter til videresalg som genbrug.

Der findes f.eks. Nordjyske virksomheder som indsamler, behandler og sælger gamle mursten eller brugte mobiltelefoner og computere, og flere andre er på vej med fokus på andre produkter. Dette er dog en godkendelsespligtig aktivitet.

Er virksomheden registreret i Affaldsregisteret, kan din virksomhed frit lave en aftale om indsamling eller modtagelse af jeres affald, der skal forberedes til genbrug.

Affald, der kan forberedes til genbrug, kan også afleveres på genbrugspladserne.

Virksomheder i Hjørring Kommune kan frit benytte genbrugspladserne – dog må der kun bruges et personkørertøj med totalvægt på max 3500 kg. Hvert besøg registreres og afregnes automatisk af NORDVÆRK.

Læs mere om det her

Store dele af det producerede affald kan genanvendes.  Genanvendeligt affald er produkter/materialer som ikke er mulige at genbruge direkte eller forberede til genbrug, men hvor produktet/materialet kan omdannes til nye produkter.

Genbrug har fokus på at bevare produktet i samme form og formålet med genanvendelse er at udnytte ressourcerne igen.

Genanvendeligt affald indebærer bl.a.

 • Glasaffald
 • Metalaffald
 • Plastaffald
 • Papiraffald
 • Papaffald
 • Madaffald
 • Haveaffald
 • Træaffald
 • Tekstilaffald
 • Mad- og drikkekartonaffald
 • Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
 • Genanvendeligt PVC-affald

Mange typer affald er sammensat af flere forskellige genanvendelige materialer, som skal skilles ad for at de kan sorteres korrekt.

Sammensat genanvendeligt affald kunne f.eks. være: vinduer, sandwichplader, gamle ringbind fulde af papir, osv.

Behandling

Genanvendelsen sker ved nedbrydning og findeling af affaldet, hvorefter stoffer eller materialer indvindes og benyttes som råmaterialer til nye produkter. Et eksempel er træ som kan genanvendes til spånplader og flis, papir som kan genanvendes til at producere nyt pap og papir og metal som omsmeltes til nye produkter.

Selvom genanvendelse af f.eks. papir eller plastik kræver, at der bruges energi på behandlingen og at affaldet skal transporteres langt for at blive behandlet, så er der stadig flere miljøfordele ved at genanvende frem for at forbrænde affaldet.

For plast gælder det f.eks. at når man bruger 1 kg genanvendt plast fremfor 1 kg nyt plast, så spares der ca. 2 kg CO2.

Indsamlingsordning

Som virksomhed skal du enten sørge for, at det sorterede genanvendelige affald genanvendes direkte på din virksomhed eller overdrages til en godkendt modtager.

Virksomheder kan for genanvendeligt affald frit vælge mellem modtagere, som er registreret i Affaldsregisteret.

Genanvendeligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne. Virksomheder i Hjørring Kommune kan frit benytte genbrugspladserne – dog må der kun bruges et personkøretøj med totalvægt på max 3500 kg.

Hvert besøg registreres og afregnes automatisk af NORDVÆRK.

Læs mere om det her

Hvis din virksomhed producerer genanvendeligt affald, der i mængder og sammensætning svarer til husholdninger, vil du i løbet af 2023 kunne tilmelde virksomheden til en indsamlingsordning.

Læs mere her

Nogle typer affald, der ikke kan genbruges eller genanvendes, kan i stedet erstatte jord, stabilgrus og lignende ved at blive benyttet til opfyldning i f.eks. veje.

Denne nyttiggørelse ligger lavt i affaldshierakiet, da der primært er tale om, at materialet bruges for sidste gang som opfyld.

Eksempler på affald til anden nyttiggørelse er:

 • Slagger fra affaldsforbrænding som anvendes til vejunderlag
 • Nedknust bygge- og anlægsaffald til opbygning af en støjvold
 • Ituskårne dæk som anvendes til drænlag i et affaldsdeponi
 • Spredning af slam og gips på landbrugsjord, med positiv effekt for jordmiljøet
 • Opfyldning af udgravede områder

Læs mere om anden nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald her

Behandling

Afhængig af materialet vil det være relevant at nedknuse eller neddele materialet.

Indsamlingsordning

Som virksomhed skal du enten sørge for, at affaldet anvendes til anden nyttiggørelse direkte hos virksomheden eller overdrages til en godkendt modtager.

Virksomheder kan for affald til anden nyttiggørelse frit vælge mellem modtagere, som er registreret i Affaldsregisteret.

Virksomheder i Hjørring Kommune kan frit benytte genbrugspladserne – dog må der kun bruges et personkøretøj med totalvægt på max 3500 kg.

Besøg registreres og afregnes automatisk af NORDVÆRK.

Læs mere om det her

Affald som ikke kan genbruges, genanvendes eller udnyttes som erstatningsmateriale, men er forbrændingsegnet, skal udnyttes til at producere energi og varme ved forbrænding.

Eksempler på restaffald er:

 • Vådt, fedtet og beskidt pap og papir.
 • Sammensatte folier som fx kaffe- og chipsposer og dyrefoderemballage.
 • Råddent træ.
 • MDF- og masonitplader
 • Ødelagt inventar
 • Affaldstræ som fx store rødder og savsmuld fra savværker.
 • Invasive planter som fx Japansk pileurt og bjørneklo.

Energiudnyttelse ligger langt nede i affaldshierakiet, da ressourcerne omdannes til energi og derefter ikke kan benyttes igen. Derfor er energiudnyttelse kun ønsket, i tilfælde hvor ingen anden genbrug eller genanvendelse er mulig.

Behandling

I forbrændingsanlægget bliver restaffald fyldt i store ovne og forbrændt. Varmen fra forbrændingen benyttes til at opvarme vand til damp, som ved hjælp af en dampturbine og en generator producerer elektricitet.  

Da forbrændingen holdes ved omkring 1.000 grader, brænder eventuelt metal ikke, men smelter blot og bliver til slagge. For hver ton affald, der forbrændes, produceres der ca. 250 kg slagge. Det gør der bl.a., fordi der kommer så mange ting til forbrænding, som ikke er forbrændingsegnet. Det er f.eks. gips, rockwool, glas mm.

Slaggen er problematisk, fordi mange af de farlige stoffer er opkoncentreret her.

Slaggen behandles, så mest muligt metal sorteres fra, men resten skal enten deponeres eller om muligt nyttiggøres i anlægsprojekter. Her kan slaggen "pakkes ind", så de farlige stoffer ikke udvaskes til det omgivende miljø.

I nogle tilfælde vil metal smelte fast i ovnen og løbe ned i lufthullerne, som sender ilt ind til forbrændingen. Det koster mange penge at rense ovnen, som ikke kan brænde affald af i mellemtiden. Det er derfor meget vigtigt at frasortere metal fra restaffald.

Indsamlingsordning

Restaffald kan afleveres ved Nordværks forbrændingsanlæg.

Læs mere om regler og priser her

Virksomheder kan frit vælge mellem private godkendte indsamlere. De godkendte indsamlere finder du på Affaldsregistret.

Gå til Affaldsregisteret her

Hvis din virksomhed producerer affald, som i art og mængde svarer til en almindelig husholdning, kan den tilmeldes den kommunale indsamlingsordning.

Læs mere her

Affald, som hverken kan forberedes til genbrug, genanvendes, nyttiggøres eller energiudnyttes ved forbrænding, skal deponeres.

Eksempler på affald, som deponeres er:

 • Blød PVC, fx luftmadrasser, badedyr og haveslanger
 • Forurenet jord
 • Visse typer isoleringsmateriale
 • Asbestholdigt affald: Gamle tagplader, isolering på ældre varmerør, fliseklæb, fuge- og spartelmasse
 • Forurenet byggeaffald, fx med PCB
 • Varmebestandigt glas og glaskeramik

Behandling

Deponeret affald bliver nedgravet på en kontrolleret losseplads, også kaldet et miljøanlæg.

Affaldet placeres i gravede huller i jorden og dækkes til. Under affaldet er der en membran og et drænsystem, der forhindrer nedsivende regnvand i at udvaske stoffer til grundvand, jordbund og vandløb.

Her opbevares affaldet sikkert, indtil der i fremtiden er udviklet teknologi til at udnytte affaldet som en ressource.

Kapaciteten på deponierne er begrænset, og jo mere affald der deponeres, des større arealer skal tages i brug til deponi.

Det er arealer, som kunne være blevet brugt til andre vigtige formål, som at producere mad eller forblive natur.

Samtidig kræver deponering også en løbende kontrol og håndtering af det spildevand, som produceres ved udvaskning af farlige stoffer fra deponierne.

Deponi er derfor den absolut mindst ønskede behandling af affald.

Indsamlingsordning

For at bevare overblikket over typerne af affald som er deponeret, skal alt affald som afleveres til deponi være ledsaget af en deklaration. Deklarationen bestilles hos Nordværk af enten affaldsproducenten eller transportøren.

Læs mere om det her

Nordværk har mange forskellige miljøanlæg, som modtager forskellige typer affald.

Læs mere om det her

Farligt affald er affald, der indeholder farlige stoffer.

Farligt affald kan være sundhedsskadeligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt. Derfor skal farligt affald specialbehandles, alt efter hvilken type affald det er.

”Specialbehandling” dækker over, at farligt affald ofte skal håndteres under særlige forhold på særligt godkendte anlæg med ekstra fokus på sikkerhed for mennesker og miljø.

Behandling

Noget farligt affald er genanvendeligt, og skal ligesom andet genanvendeligt affald afleveres til et behandlingsanlæg, som virksomheden selv vælger. Det kan f.eks. være:

 • Blyakkumulatorer (bilbatterier)
 • Spildolie
 • Shredderaffald
 • Frostsikringsvæske

Kan de farlige stoffer ikke fjernes, skal affaldet om muligt energiudnyttes på særligt godkendte forbrændingsanlæg. Det gælder bl.a. trykimprægneret træ, malet træbeklædning, og andre materialer, der kan indeholde fx tungmetaller eller PCB. I forbrændingsanlægget kan man med rensning af røggassen sikre at miljøskadelige stoffer ikke udledes fra forbrændingen.

Kan affaldet ikke brændes eller genanvendes, skal affaldet deponeres sikkert. Klinker, fliser, mursten og beton og isolationsmateriale med asbest skal f.eks. deponeres og kan ikke nyttiggøres, da de er klassificeret som farlige.

Indsamlingsordning

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal afleveres gennem Hjørring Kommunes ordning til specialbehandling via MV Farligt affald (Modtagestation Vendsyssel).

Producerer jeres virksomhed under 200 kg farligt affald om året, kan genbrugspladserne også benyttes.

Hvis din virksomhed producerer farligt affald i mængder og sammensætning, som svarer til husholdninger, kan du fra 2023 tilmelde dig en indsamlingsordning lig den som private husholdninger er tilmeldt.

Læs mere her

Virksomheden skal opbevare sit affald på ejendommen i den dertil indrettede beholder, medmindre umiddelbart forestående afhentning kræver en anden placering.

Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens affald opbevares beskyttet mod vejr og påkørsel, og så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Farligt affald skal være forsvarligt emballeret. Det vil sige:

 • Emballagen skal være tæt lukket så indholdet ikke kan trænge ud
 • Emballagen må ikke kunne ødelægges af indholdet, eller indgå sundhedsskadelige forbindelser med indholdet.
 • Emballagen skal være udformet så tømning kan ske forsvarligt.
 • Hvis der er risiko for gasudvikling, skal der anvendes en sikkerhedsspuns.

Flydende farligt affald opbevares efter kar-i-kar princippet. Det vil sige med fast belægning uden mulighed for afløb til kloak, jord eller grundvand.

Det er ikke tilladt at oplagre affald, medmindre der er givet tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Derfor skal virksomheden mindst en gang årligt aflevere sit affald.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring