Multifunktionel jordfordeling

Antallet af jordfordelinger i projektet har længe set ud til at blive færre hektar end planlagt, men sidst på foråret har nogle ejendomshandler imidlertid åbnet op for gennemførelse af en række jordbytter. Selv med de seneste muligheder er der dog stadig mulighed for at tage yderligere rokader med. 

Så er du lodsejere, og har du jord, der skal med i jordfordelingen, så kontakt jordfordelingsplanlæggerne:

Mads Kold Kristiansen
mobil 61887921

 

                                       Jens Groot
mobil 24761529
 

Hjørring Kommune har sammen med LandboNord og Landbrugsstyrelsen sat gang i et spændende projekt med multifunktionel jordfordeling i et større område nordøst for Hjørring.

Formålet med projektet er at få samlet landbrugsjorden mere hensigtsmæssigt for de deltagende landbrugsejendomme. Samtidig skaber vi mulighed for at tage landbrugsarealer ud til samfundsmæssige interesser.

Du kan se projektområdet på webkortet herunder.

Klik på pilen i øverste venstre hjørne - når du klikker på Signaturforklaring kan du få vist, hvad de forskellige markeringer på kortet angiver.

Ved at klikke på de enkelte figurer, kan du se hvad projektet indebærer i det pågældende område.

Vær opmærksom på, at ingen af figurerne har en endelig afgrænsning. Jordfordeling sker udelukkede på frivillig basis, og de endelige afgrænsninger sker derfor først i det øjeblik, at der er indgået konkrete aftaler med lodsejeren.

Projektet ved Bjergby, Astrup og Slotsved Skov er et samarbejde mellem lokale lodsejere og LandboNord, Hjørring Vandselskab og Hjørring kommune.

I projektet indgår en vandløbsrestaurering. Dele af åen, som i dag er rørlagt, skal fritlægges, og der skal plantes træer langs åen. Det forbedrer de fysiske forhold i åen, fordi træerne skygger for vandplanterne, som vil vokse mindre, når de får mindre lys.

Omkring 26 ha ny skov skal være med til at beskytte grundvandet og reducere drivhusgasser fra området. Når jorden ikke længere bliver dyrket, mindskes udledningen af CO2 fra jorden, og samtidigt vil  træerne binde CO2 fra luften. Grundvandet vil ligeledes blive beskyttet gennem omlægning af ca. 90 ha landbrugsarealer til naturarealer, hvor man ikke må sprøjte og gøde jorden.

Ved vandløbsrestaurering, skabelsen af ny og sammenhængende natur og forbedret pleje af eksisterende naturarealer i området vil man med projektet opnå positive effekter på natur og biodiversitet. Planen er at lave målrettede tiltag for de særlige rødlistede plante- og dyrearter, og arealerne skal plejes ved ekstensiv afgræsning og/eller høslæt af arealerne.

Et andet element i projektet, er at udvide eksisterende ridestier og mountainbikeruter, ligesom det nuværende stisystem skal forbindes til nye stier. Langs stierne ønsker Hjørring Kommune at skabe informationspunkter med information omkring naturen, landskabet og kulturhistorien til glæde for folk, der færdes i området.

Landdistriktsudvikling er et vigtigt nøgleord for projektet, hvor naturen og friluftsaktiviteterne skal være med til at knytte områdets landsbyer sammen, øge adgangen til naturen og styrke fællesskabet i området.

Projektet giver også mulighed for, at økologiske bedrifter i området kan udvikle og udvide deres virksomhed ved at øge det økologisk areal. Projektet skal også være med til at forbedre arronderingen af landbrugsejendomme generelt i området ved bl.a. at samle produktionsarealer i større rationelle blokke eller på placeringer, der giver bedre værdi for landbrugsbedriften.

Vurderingsforretningen er foregået 28. april og 4. maj 2022, hvor taksten på de enkelte arealer er fastlagt.

Vi er stadig meget interesseret i at modtage information om jord (og ejendomme) som ønskes solgt, eller arealer mellem landmænd, der er oplagt til magelæg.

Landbrugsstyrelsen er opmærksomme på, at jordfordelingen gerne skal skabe en bedre arrondering for de lodsejere som deltager.

Skæringsdatoen er forsat den 1. september 2023. På skæringsdagen skifter råderetten over handlede arealer.

Omkostninger til tinglysningsafgift, udgift til landinspektøren og registrering i matriklen er gratis for lodsejerne i forbindelse med en jordfordeling.

Tidslinje for multifunktionel jordfordeling

 

Vurderingsforretningen foregik 28. april og 4. maj 2022. Vurderingsmændene og lodsejerudvalget så bl.a. på arealernes bonitet, arrondering, klassificering, vej- og afvandingsforhold for at sætte taksten på de enkelte arealer.

Formålet var at taksere en del af jorden i området som grundlag for værdisætning i forbindelse salg eller magelæg. Taksterne på jorden skal læses som den relative værdi af de enkelte arealer i forhold til den absolut bedste jord i området (takst 100), hvorfor en takst 70 medfører en værdi på 70 pct. af den bedste jord.

Efterfølgende har jordfordelingsplanlæggerne fra Landbrugsstyrelsen brugt disse takster i kontakten med de lodsejere, som har rakt ud og ønske at deltage i realisering af projektet.

Da det ikke har været muligt at vurdere alt jorden i (plan)området, skal kortet bruges som støtte til at finde en rimelig byttepris i jordfordeling.

På nedenstående kort kan du se de vurderede arealer. Arealerne er tildelt farver alt efter det fastsatte indeks.

Hvis du klikker på kortet, kan du se indeks for de enkelte arealer.

Se kortet her

Jordfordeling er et puslespil mellem et områdes lodsejere, hvor deltagerne køber og sælger jord med hinanden samtidigt.

Jordfordelingen er frivillig at deltage i, og der kan således ikke ske arealændringer medmindre lodsejerne er med på ideen.

Læs mere om jordfordeling generelt her

Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man anvender jordfordeling til at sammentænke landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling.

I en multifunktionel jordfordeling handler det om at tage et eller flere tidligere landbrugsarealer ud af drift for bl.a. at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand og give borgerne adgang til flere oplevelser i det åbne land.

Resultatet bliver, at lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt landbrugsjord i erstatning, og for alle deltagende lodsejere er målet at samle deres marker i større blokke eller på placeringer, så det giver god mening for deres bedrift. 

Læs mere om multifunktionel jordfordeling

Lodsejere til opstartsmøde for jordfordelingsprojektet i Astrup

Lodsejerudvalg

14. marts blev der afholdt opstartsmøde for lodsejere.

Se oplæg fra Hjørring Kommune her

Se oplæg fra Landbrugsstyrelsen her

På lodsejermødet blev der nedsat et lodsejerudvalg.

Lodsejerudvalget skal bistå jordfordelingsplanlæggeren, dels med vurderingsforretningen dels med lokalkendskab og planlægningsprocessen.

Lodsejerudvalget består af:

  • Palle Joest Andersen
  • Søren Larsen
  • Jonas Ellitsgaard Jensen
  • Christian Klit
  • Jens Peter Lunden
  • Carsten Olesen
  • Jens Lyhne Kristiansen, Landbonord

Fra Landbrugsstyrelsen fungerer Agronom, Kristian Eg Gadegaard som vurderingsmand

Der gennemføres vurderingsforretning mandag d. 28. marts, hvor det er målet at få vurderet de arealer, som indgår i de forskellige projektelementer.

Du kan se projektelementer på kortet længere oppe på siden.

Hvis du ønsker at deltage i jordfordelingen, kan du udfylde formularen herunder med dine oplysninger om ejendom, ønsker og kontaktoplysninger.

Du vil så efterfølgende blive kontaktet af Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere.

Alternativt kan du tage direkte kontakt til enten Landbrugsstyrelsen, LandboNord eller Hjørring Kommune.

Gå til tilmeldingssiden her

Kontakt

Hjørring Kommune
Jens Pedersen
Anders Rahbek Jensen
Landbrugsstyrelsen
Mads Kold
Jens Østergaard Groot
LandboNord
Søren Greve Olesen

Vil du være med?

Gå til tilmeldingssiden her

Alternativt kan du kontakte enten Hjørring Kommune, Landbrugsstyrelsen eller LandboNord.