#DKVILD

Det vilde projekt

Hjørring Kommune er kommet i top 20 i konkurrencen om at være Danmarks VILDESTE kommune

Den nationale konkurrence Danmarks VILDESTE kommune sluttede d. 1. juni 2022. I slutningen af august annonceres de ti finalister, og i midt september 2022 kåres den VILDE vinder. 

I Hjørring har vi indmeldt et spændende projekt til konkurrencen, - nemlig udviklingen af marken ved Rubjerg Knude. Læs om hele projektets forløb herunder.

Fra mark til overdrev - nye levesteder for engblåfuglen

Tæt ved Rubjerg Knude er en kommunal kornmark på 10 ha blevet omdannet til overdrev. Det er sket for at skabe nye levesteder til den truede engblåfugl, som er i rivende tilbagegang i Danmark. Sommerfuglen har en af sine sidste større bestande i indlandsklitterne omkring projektområdet. I årtier er marken blevet drevet som en helt almindelig kornmark, indtil den i 2019 blev høstet for sidste gang. Her ses marken - en gyllegrøn flade midt i de næringsfattige naturområder omkring Rubjerg Knude.

I 2020 blev der gravet to lavninger til løgfrø, og i et andet område blev der transplanteret 50 græstørv med overdrevsplanter fra de omkringliggende fine naturområder. Der var fokus på at flytte græstørv med bugtet kløver, som er den plante, som larverne fra engblåfugl spiser. Derudover blev der flyttet andre nektarplanter, som er vigtige for den voksne sommerfugl. Det var bl.a. blodrød storkenæb, håret høgeurt, markkrageklo og smalbladet timian. Her ses de ny-udlagte græstørv.

Ny-udlagte græstørv

I 2021 fortsatte udviklingen af området for at optimere forholdene for engblåfuglen. Arealet er blevet indhegnet, og fremover vil der ske en meget ekstensiv afgræsning af området sammen med de omkringliggende naturområder. Det vil medvirke til en yderligere spredning af planter og den helt rigtige drift ift. engblåfugl. Afgræsningen sker uden tilskudsfordring og afvikles i samarbejde med lokale dyreholdere.

Hjørring Kommune følger udviklingen i plantearter på arealet, og hvorledes transplantationsmetoden og de yderligere tiltag medvirker til optimeringen af processen med at gå fra mark til overdrev. Sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus moniteres bestandene af sommerfugle. Både i de eksisterende naturområder og i de nye områder. Her ses engblåfugl på musevikke, fotograferet allerede året efter projektets start i kanten af området. Læs seneste moniteringsrapport her.

Engblåfugl blev observeret i kanten af området i 2021

Planterne fra græstørvene er begyndt at sprede sig, og på den sandede mark begynder der at komme flere og flere planter knyttet til indlandsklitterne som fx kællingetand, kongepen og vild gulerod. Området vurderes at kunne udvikle sig til kalkoverdrev ret hurtigt, da man allerede i 2021 så de første engblåfugle i kanten af arealet, og på selve arealet blev der registreret adskillige almindelige blåfugle, bl.a. da miljøministeren besigtigede arealet sammen med Teknik- og Miljøudvalget.

Lea Wermelin på besøg med Teknik- og Miljøudvalget

Projektet er direkte rettet mod at skabe levesteder til rødlistede sommerfugle (engblåfugl, isblåfugl, violetrandet ildfugl, gråbåndet bredpande) og de andre sjældne plante- og dyrearter, der er knyttet til området. Disse arter kræver store sammenhængende naturområder med den rigtige drift. Konvertering af marker til natur kan bidrage til dette, især hvis de som i dette tilfælde, ligger helt omgivet af god natur. Her kan arterne hurtigt sprede sig til de tidligere marker, og samtidig undgår man en randeffekt fra marken ift. sprøjtning og gødskning.

Projektområdet er nu beskyttet natur for eftertiden. Flytningen af græstørv bevirker, at nogle af de plantearter, der ikke er så gode til at sprede sig, hurtigt får fodfæste på arealet.

Læs mere om hvordan Hjørring Kommune realiserer sin naturpolitik her.

D. 1. juni 2022 sendte vi vores Grønbog ind til Miljøministeriet. Grønbogen beskriver kommunens udvalgte projekt til deltagelse i konkurrencen. 

Læs Grønbogen her

Ved tilmelding til konkurrencen er Hjørring Kommune blevet spurgt til, hvordan vi forstiller os, at vildskaben udfolder sig i kommunen om 2-5 år. 

  • Vi har en ambition om, at de kommunale arealer bliver endnu mere vilde, og at der i samarbejde med landbruget er der skabt flere små naturarealer, der medvirker til flere og mere sammenhængende naturområder.
  • Den vilde natur og en højere biodiversitet sker bl.a. igennem genskabelse af den naturlige hydrologi, samt ved introduktion af flere og større områder med afgræsning, formodentlig i skov- og klitområder.
  • Tilstandene i de offentlige vandløb forventes at blive markant bedre, til stor glæde og gavn for en stor del af vores biodiversitet.
  • Vi forstiller os ligeledes at der skabes større naturområder i samarbejde med private lodsejere.
  • Der etableres ligeledes et frivillignetværk, som vil understøtte arbejdet med at skabe mere vild natur og bedre vandløb

Læs mere om Danmarks VILDESTE konkurrencen her

Kontakt

Team Natur