Regnbede

 

 

 

Et regnbed er en fordybning i terrænet med udvalgte planter, som kan tåle både tørre og våde perioder.

Regnbedet kan tilbageholde, nedsive og fordampe vandet fra almindelig hverdagsregn. Derudover kan et regnbed dimensioneres til at kunne håndtere et skybrud.

Et regnbed er typisk opbygget med en velegnet vækstjord til planter, derunder er der udlagt sand eller grus til nedsivning.

Regnbedet er en relativ simpel løsning og enkel at vedligeholde. Regnbedet bidrager rekreativt til området og kan være med til at variere den levende natur.

Derudover bidrager regnbedet til at danne grundvand og er derved med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer.

For at lede vandet til regnbedet kan man etablere et traditionelt rør, men man kan også etablere render eller grøfter.

Aktivitet

Hyppighed

Fjerne affald og blade fra regnbedet og evt. overløb. På offentlige arealer er det en god ide med en   affaldsbeholder i nærheden, så der smides mindre i bedet.

Månedligt og efter store
regnskyld

Fjerne ukrudt og løsne jordoverfladen med et hakkejern eller kultivator, så vandet kan sive ned til planternes rødder og ikke løber væk fra arealet

2-3 gange i vækstsæsonen

Tilfør et tyndt lag kompost (0,5-1,0 cm)

Et par gange årligt (forår, efterår)

Trimme og beskære beplantningen

Hvert forår

Som udgangspunkt er det kun overfladevand fra tage og arealer uden væsentlig motortrafik eller andre ikke forurenende aktiviteter, som må nedsives med et regnbed.

Hjørring Kommune kan ved særlige tilfælde stille krav om, at overfladevandet renses inden det nedsives.

Derudover skal følgende overholdes ved etablering af et regnbed til nedsivning af tagvand:

  • Mindst 5 meter fra huse med beboelse, eller huse med kælder
  • Mindst 2 meter fra huse uden beboelse og uden kælder
  • Mindst 2 meter fra skel.
  • Mindst 25 meter fra vandløb, søer og havet
  • Mindst 25 meter fra vandindvindingsanlæg med drikkevandskvalitet
  • Afkobling og tilslutning til spildevandssystemet på egen grund må kun udføres af en autoriseret kloakmester.
Regnbed

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring