Lavbundsprojekt Ilbro Enge

Hjørring Kommune udfører en forundersøgelse af et lavbundsprojekt i Ilbro Enge. Formålet med lavbundsprojekter er, at reducere udledningen af drivhusgasser fra lavtliggende landbrugsjord samtidig med, at naturværdierne og vandmiljøet forbedres.

Hvad indeholder en forundersøgelse?

En forundersøgelse i Ilbro Enge skal skabe grundlag for en beslutning om, hvorvidt et egentligt lavbundsprojekt kan gennemføres.

Undersøgelsen består af en ejendomsmæssig og en teknisk forundersøgelse. 

  • Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal bidrage til at skabe et overblik over ejendommene i området og til samtaler med den enkelte lodsejer.
  • Den tekniske forundersøgelse består af en undersøgelse af natur-, terræn-, jordbunds- og vandstandsforholdende i området samt arealanvendelsen.

Forundersøgelsen afsluttes med en rapport, som opsummerer resultaterne samt sandsynliggør om et lavbundsprojekt kan gennemføres.

  Logo Den europæiske landbrugsfond

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da

 

SEPTEMBER 2021

Vi nærmer os en afslutning af forundersøgelsen for lavbundsprojektet. Vi er lige nu i gang med at snakke med hver enkelt lodsejere i projektområdet, for at klarlægge hvem der er interesseret i at indgå i forundersøgelsen. Når vi har en interessetilkendegivelse fra alle, vil vi afholde et fælles lodsejermøde, hvor et udkast til forundersøgelsesrapporten vil blive fremlagt. Vi forventer at det fælles lodsejermøde bliver afholdt i november (dato følger).

MAJ 2021

I slutningen af maj blev der afholdt fælles informationsaften for lodsejere i projektområdet. Powerpoint-præsentationerne fra aftenen findes her på siden, under fanen "Materiale fra informationsaften (maj 2021)"

OKTOBER 2020:

Da covid-19 stadig forhindrer et fælles møde, fortsætter vi med at mødes med jer individuelt og udendørs. Vi venter med at fastsætte en ny dato for et fællesmøde til smitten igen er faldet.

SEPTEMBER 2020:

På grund af den nuværende covid19-situation, må det fælles lodsejermøde i september desværre udskydes. Vi håber på at kunne afholde mødet i midten af oktober i stedet. Vi følger situationen nøje, og planlægger fortsat at påbegynde de individuelle lodsejersamtaler i slutningen af september.

Hen over sommeren har COWI fortaget supplerende tekniske undersøgelser i projektområdet og er nu ved at analysere resultaterne.

Sidste i september afholdes et fælles lodsejermøde, hvor ejerne i området får mulighed for at høre mere om projektet. Herefter påbegyndes den ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor hver enkelt lodsejer kan høre nærmere om betydningen af at indgå i lavbundsprojektet. Herved belyses også interessen for at være med i en eventuel realisering af projektet. Den ejendomsmæssige forundersøgelse forventes afsluttet ved årsskiftet.

JUNI 2020:

Forundersøgelsen er forlænget
Forundersøgelsen af Ilbro Enge er blevet forlænget frem til 1. april 2021. Forlængelsen af projektperioden skyldes at forundersøgelsen tager længere tid end forventet samt ændringer i lovgivningen om lavbundsområder. Det har tilsammen medført forsinkelser i processen.

Samarbejde med ny konsulent
I forbindelse med forlængelsen af projektperioden har Hjørring Kommune indgået et samarbejde med rådgivningsfirmaet COWI. COWI skal stå for at udføre undersøgelserne i projektområdet samt udarbejde rapporter og mulige projektforslag ud fra samtalerne med lodsejerne.

Projektet forløber i perioden 13. oktober 2016 til 1. december 2021.

Foreløbig kortlægning af dræn og grøfter: Dræn og grøfter

Foreløbige afvandingskort for projektområdet: Modellering af nuværende tilstand og modellering af projekttilstand

Oplæg om vandplanindsatser i Uggerby Å: Uggerby Å i Ilbro Enge

Oplæg om Lavbundsprojekt Ilbro Enge: Forundersøgelse Ilbro Enge

Oplæg om teknisk forundersøgelse: COWI - teknisk forundersøgelse

Oplæg om jordfordeling: Følger

Oplæg om fordele og ulemper ved at indgå i et lavbundsprojekt: LandboNord - Ilbro enge

Alle udgifter til forundersøgelsen er 100 procent finansieret af EU’s landdistriktsprogram. Det samlede tilskud til undersøgelsen er på ca. 662.000 kr.

Kontakt

Team Natur