Merudgifter

Som familie til et barn med funktionsnedsættelse kan I have udgifter til at forsørge jeres barn, som andre børnefamilier ikke har. I har mulighed for at søge om økonomisk støtte til at dække disse merudgifter.

En merudgift er en ekstra udgift som er en direkte følge af barnets funktionsnedsættelse. Udgiften skal overstige den udgift, I som familie ville have haft, hvis barnet ikke havde en funktionsnedsættelse. Der kan alene søges dækning for merudgiften.

Hjørring Kommune har udarbejdet et serviceniveau for merudgifter, jf. Serviceloven §41, hvor du kan læse om, hvad kommunen dækker.

Læs om takster for merudgifter her

Kommunen kan ved at dække merudgifterne medvirke til, at:

  • jeres familie kan leve så normalt som muligt uanset jeres barns funktionsnedsættelse.
  • hindre, at jeres barns funktionsnedsættelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
  • forebygge, at børn med funktionsnedsættelse unødigt anbringes på institution eller lignende.
  • udgifter til tilskudsberettiget medicin
  • ekstra udgifter til kørsel til dagtilbud som følge af barnets funktionsnedsættelse
  • nødvendige ekstra udgifter i forbindelse med barnets indlæggelse på sygehus
  • merudgifter til tøj, som skal udformes på en særlig måde, eller ekstra beklædning pga. ekstraordinært slid.

Generelt skal du være opmærksom på, at udgifter som kan søges efter andre lovgivninger, ikke kan blive dækket som en merudgift. F.eks. skal udgifter til behandling dækkes via sundhedssektoren, og udgifter til undervisning skal afholdes af uddannelsessystemet.

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, hvis barnet har en:

  • betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller
  • indgribende kronisk lidelse eller
  • indgribende langvarig lidelse.

Før merudgiften kan komme til udbetaling, skal du kunne sandsynliggøre eller dokumentere merudgifter på minimum-beløbet. Merudgifter kan være såvel løbende udgifter som enkeltudgifter. Hvis du har flere børn med handicap, er det de samlede merudgifter for disse børn, der lægges til grund ved beregningen. Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af din indtægt og er skattefrit.

Du ansøger om dækning af merudgifter her på siden.

Søg om dækning af merudgifter

 

Hvis du ikke tidligere har været i kontakt med Handicapafdelingen, skal rådgiveren i forbindelse med din ansøgning afklare, om dit barn funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at I er berettigede til dækning af merudgifter. Til belysning skal rådgiveren, ud over jeres oplysninger, indhente lægelige oplysninger samt oplysninger om dit barns funktionsniveau fra skole, dagtilbud eller andre relevante parter.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, hvis din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet. 
Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. 

Du kan læse mere om merudgifter til børn hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede.

Du er også velkommen til at kontakte dit barns rådgiver, hvis du har yderligere spørgsmål.